O dopisanie rolnika indywidualnego do listy podmiotów uprawnionych do organizowania stażu dla osoby bezrobotnej - wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej).

"Staż polega na nabywaniu przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Pozwala zatem zdobyć doświadczenie zawodowe oraz zwiększa szanse na uzyskanie zatrudnienia" - czytamy na stronie internetowej Podlaskiej Izby Rolniczej.


Pracodawca przyjmując osobę bezrobotną na staż, ma możliwość przygotowania stażysty do wykonywania pracy po zakończeniu stażu, przekazania mu wiedzy, umożliwienia rozwoju umiejętności zawodowych przydatnych w późniejszym miejscu pracy.

[/cyt]Zgodnie z obowiązującymi przepisami z wnioskiem o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu może wystąpić[/b]:


  • pracodawca – jednostka organizacyjna chociażby nie posiadała osobowości prawnej oraz osoba fizyczna jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika,

  • rolnicza spółdzielnia produkcyjna,

  • organizacja pozarządowa,

  • pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej o której mowa w Ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  • przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

  • Źródło: Podlaska Izba Rolnicza