Regulamin Konkursu pod nazwą „Zielony zawrót głowy Baltic Pipe”, zwany dalej „Konkursem”

red
Pixabay

Art. 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą
„Zielony zawrót głowy Baltic Pipe”.

Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408, o numerze NIP 522-01-03-609, BDO000020115, kapitał zakładowy 42.000.000 zł zwana dalej „Organizatorem”.

Sponsorem Konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.

Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz Sponsora wraz z członkami ich rodzin, a także podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, w szczególności osoby biorące udział w opracowaniu i przeprowadzeniu Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

Wszelkie pytania dotyczące informacji o prowadzonym Konkursie oraz wniosków o zmiany lub modyfikację zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

Art.2 Definicje

Regulamin Konkursu - regulamin określający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu.

Konkurs - Konkurs pod nazwą „Zielony zawrót głowy Baltic Pipe” organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

Komisja Konkursowa - powołana przez Organizatora Komisja, składająca się z przedstawicieli Organizatora i Sponsora, czuwająca nad poprawnym przebiegiem Konkursu, realizująca wszelkie powierzone jej przez Organizatora zadania, opisane treścią Regulaminu w związku z organizacją Konkursu, w tym w szczególności wyłonienia Zwycięzców na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Uczestnik - Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w Regulaminie.

Zgłaszający - przedstawiciel ustawowy Uczestnika, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia Uczestnika do Konkursu.

Zwycięzca - Uczestnik, który na podstawie Regulaminu jest laureatem Nagrody.

Zadanie Konkursowe (dalej: praca, zdjęcie pracy, zdjęcie) - polega na samodzielnym wykonaniu przez Uczestnika, dowolną techniką tzw. „Lasu w słoiku” wraz z elementami nawiązującymi do Projektu Baltic Pipe i nadesłaniu zdjęcia tej pracy, za pośrednictwem formularza konkursowego.

Tytuł - „Głos Szczeciński”, „Głos Koszaliński”, „Głos Pomorza”, „Gazeta Lubuska”, „Głos Wielkopolski”, na łamach których przeprowadzany jest Konkurs.
Serwis - www.gs24.pl, www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gazetalubuska.pl, www.gloswielkopolski.pl oraz media społecznościowe ww. Tytułów.

Art.3 Uczestnicy Konkursu, zgłoszenia oraz zasady Konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty.

 2. Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać w okresie od dnia 28.04.2021 r. od godziny 00.00 do dnia 19.05.2021 r. do godz. 23:59:59.

 3. Uczestnikiem w Konkursie może być dziecko zamieszkałe na terenie województw: wielkopolskiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, które ukończyło 7. rok życia i nie ukończyło 16. roku życia.

 4. Uczestnicy, o których mowa w ust.3 mogą wziąć udział w Konkursie tylko za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 5. Uczestnik w Konkursie może startować wyłącznie indywidualnie.

 6. W Konkursie może wziąć udział nieograniczona liczba Uczestników, przy czym jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz.

 7. Udział w Konkursie (zostanie Uczestnikiem Konkursu) wymaga:

  a) Wypełnienia przez Zgłaszającego formularza zamieszczonego w artykule dotyczącym Konkursu, zamieszczonym w jednym z wybranych Serwisów (Art.2 ust.9), co wymaga podania następujących rzeczywistych danych Uczestnika i Zgłaszającego:

  • Imię i Nazwisko Uczestnika,
  • Data urodzenia Uczestnika,
  • Imię i Nazwisko Zgłaszającego,
  • Adres e-mail Zgłaszającego,
  • Numer telefonu Zgłaszającego,
  • Nazwa gminy, w której zamieszkuje Uczestnik.

  b) Zaakceptowania przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Konkursu, znajdującym się w jednym z wybranych Serwisów (Art.2 ust.9) i wyrażenia w nim zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych, o których mowa w lit. a powyżej, w sposób określony w niniejszym formularzu, przy czym podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.
  c) Nadesłania jednego zdjęcia w formacie png, jpg, jpeg. o wadze nie większej niż 5 MB, obrazującego wykonaną przez Uczestnika pracę „Las w Słoiku” wraz z elementami nawiązującymi do Projektu Baltic Pipe. Nadesłane zdjęcie nie może przedstawiać wizerunku osób, w przeciwnym wypadku praca zostanie zdyskwalifikowana.
  d) Zgłaszający może przysłać zdjęcie pracy wyłącznie takiej, która jest wytworem oryginalnej twórczości Uczestnika, co oznacza, że praca nie może stanowić plagiatu, być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Praca nie może być wcześniej publikowana ani nagradzana - dotyczy to także publikacji internetowych.
  e) Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Zgłaszający oświadcza, że jako przedstawiciel ustawowy Uczestnika zgadza się na nieodpłatną publikację pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu oraz imienia, nazwiska, wieku i gminy zamieszkania Uczestnika w serwisach i tytułach Organizatora oraz we wszelkiego rodzaju kanałach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Sponsora Konkursu.
  f) Wysyłając zgłoszenie do Konkursu, Zgłaszający oświadcza, że jako przedstawicielowi ustawowemu przysługują mu prawa autorskie do pracy oraz, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.

 8. Z chwilą przesłania pracy Uczestnika Zgłaszający udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie ze zdjęcia pracy wraz z prawem do udzielania sublicencji (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
  a) Pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  b) Modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie pracy z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości pracy lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
  c) Trwałe lub czasowe utrwalanie pracy i zwielokrotnianie pracy w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
  d) Korzystanie z pracy poprzez m.in. publikowanie pracy w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych- radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie pracy, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
  e) Inne niż określone w lit. d korzystanie z pracy w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
  f) Publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie pracy w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  g) Prawo do udostępniania Pracy, do korzystania, w tym udzielania sublicencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że Uczestnik nie zostanie zakwalifikowany do Konkursu. Jednakże w przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego, poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6.

Art.4 Nagrody oraz zasady ich przyznawania.

 1. Komisja Konkursowa dokonując wyboru Zwycięzców będzie brała pod uwagę oryginalność, kreatywność, estetykę i zgodność z tematem.

 2. Komisja Konkursowa, na podstawie subiektywnej opinii dotyczących nadesłanych prac, wyłoni łącznie 54. zwycięzców Konkursu, którzy otrzymają nagrody wymienione poniżej. W każdym z województw (wymienionych w Art.3 ust.3) Komisja wskaże po trzy miejsca od 1 do 3 oraz po 15 wyróżnień (czyli zostanie wybranych łącznie 18 laureatów w każdym z województw).

 3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 01.06.2021 r., a jego wyniki zostaną opublikowane w tym samym dniu na łamach Serwisów (Art.2 ust.9).

 4. Laureaci Konkursu otrzymają:

  • Za zajęcie pierwszego miejsca w każdym z województw: Rower górski MTB ROCKRIDER ST 500 24" dla dzieci oraz pamiątkowy dyplom.

  • Za zajęcie drugiego miejsca w każdym z województw: Aparat fotograficzny Fujifilm Instax mini 9, etui oraz wkład Instax mini 10 (niebieski) oraz pamiątkowy dyplom.

  • Za zajęcie trzeciego miejsca w każdym z województw: Głośnik JBL GO 3 (niebiesko-różowy) oraz pamiątkowy dyplom.

  • Osoby wyróżnione w Konkursie otrzymają: książkę Adama Wajraka pt.: "Wielka księga prawdziwych tropicieli", pióro w eleganckim etui oraz pamiątkowy dyplom.
 5. Ponadto wszyscy Uczestnicy biorący udział w Konkursie otrzymają pamiątkowy dyplom wysłany w formie elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 6. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na inną formę gratyfikacji.

 7. Za dystrybucję nagród w Konkursie odpowiada Organizator.

 8. Po uprzednim kontakcie na adres e-mail lub numer telefonu podany w formularzu Konkursowym Zgłaszający w ciągu 3 dni roboczych od kontaktu powinien podać adres pocztowy, na który Organizator prześle należne Zwycięzcom nagrody.

 9. Wartość pojedynczych nagród przyznanych Zwycięzcom nie przekracza 2000 zł i zgodnie z pkt. V ust. 1, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nagrody jest wolna od podatku dochodowego.

 10. Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Uczestnika. W przypadku przyznania dodatkowych nagród, jeżeli w związku z wartością takiej nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z tych nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego Uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie.

Art.5 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być zgłaszane mailem na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Sp. z o. o. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a. Dopisek na kopercie lub temat wiadomości e-mail: „Reklamacja- Zielony zawrót głowy Baltic Pipe”
  b. Imię, nazwisko, adres e-mail i adres do korespondencji (a także opcjonalnie kontaktowy nr tel. komórkowego) osoby zgłaszającej reklamację;
  c. Uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;
  d. W przypadku poczty tradycyjnej: czytelny podpis reklamującego.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.
 4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Zgłaszający o treści decyzji Organizatora wydanej po rozpatrzeniu reklamacji zostanie powiadomiony mailem lub listem poleconym wysłanym na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Zgłaszający ma prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

Art.6 Ochrona danych osobowych

W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU POD NAZWĄ „Zielony zawrót głowy Baltic Pipe” **

NOTA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Zielony zawrót głowy Baltic Pipe” włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.

Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAC TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
 • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający) tj. podmiot obsługujący ankiety: Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
 • innym odbiorcom danych - Sponsorowi Konkursu, którym jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej, bankom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAC TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres, w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Mniej wina w Europie

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie