Album Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostki z gminy Zakrzewo

Daria Przybysz
Daria Przybysz
Udostępnij:
Na łamach albumu "Strażacy - idą stąd, skąd inni uciekają" zaprezentowały się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Zakrzewo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzewie powstała 14 lutego 1946 roku. Pierwszym prezesem jednostki był Jan Karolak, zaś naczelnikiem Bernard Gray. W kolejnych latach funkcję prezesa pełnili: Albin Pydyn, Lucjan Gabriel, Zygmunt Kaaz, Witold Oppermann, Grzegorz Florkowski, Jan Konnek, Andrzej Kwiecień, Franciszek Tomke i od 2016 roku Michał Falba.
Pierwszą remizę strażacką w Zakrzewie wybudowano w latach 1962-1963 przy ul. ks. Domańskiego, natomiast obecna strażnica powstała w 1973 roku. Zarówno przy pierwszej, jak i drugiej budowie wszystkie prace wykonywali strażacy w czynie społecznym.
W 1971 roku jednostka z okazji 25-lecia działalności otrzymała pierwszy samochód pożarniczy Żuk oraz pierwszy sztandar. W 1986 roku na wyposażeniu pojawił się samochód bojowy Star. W 1992 roku rozpoczęła działalność Orkiestra Dęta przy OSP. Rok później zakupiono samochód bojowy wyposażony w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, który do użytku przekazano 23 listopada 1994 roku.
W 1995 roku jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Trzy lata później OSP Zakrzewo nawiązało współpracę ze strażakami z Weilerbach w Niemczech, którzy przekazali im samochód pożarniczy Magirus wraz z pełnym wyposażeniem. Z okazji 55-lecia istnienia OSP społeczeństwo ufundowało nowy sztandar. W 2005 do jednostki został przekazany samochód ratowniczo-gaśniczy marki Star MAN GBA.
W latach 2006-2011 poprawiono zewnętrzny wizerunek remizy, odnowiono elewację oraz zainstalowano bramy segmentowe, wyjazd do garażu został wyłożony polbrukiem a sprzed strażnicą wylano nowy asfalt. W ostatnich latach sukcesywnie remontowane jest wnętrze strażnicy, które coraz bardziej odpowiada współczesnym standardom. W 2016 roku udało się sfinalizować zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego Scania, którego odbiór nastąpił 30 stycznia 2016 roku.
Nieprzerwanie od roku 2005 OSP Zakrzewo odnosi szereg sukcesów w zawodach sportowo-pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym. Od roku 2012 jednostka organizuje powiatowe manewry medyczne dla strażaków KSRG a od 2016 roku Ogólnopolski Zlot Samochodów Pożarniczych i Zabytkowych, będący jedną z największych i najbardziej popularnych imprez w skali całego regionu. Obecnie jednostka liczy 86 osób.

Ochotnicza Straż Pożarna w Głomsku
Ochotnicza Straż Pożarna w Głomsku powstała 20 października 1924 roku z inicjatywy mieszkańców wsi. Założycielami i członkami zarządu w latach 1924-1938 byli: Franciszek Szopieraj - komendant ogólny, Teofil Schauer - komendant techniczny i Jan Thomas - gospodarz sprzętu.
W czasie II wojny światowej hitlerowcy skutecznie powstrzymywali działalność jednostki: wielu spośród strażaków trafiło do obozu lub zostało wypędzonych. Straż w Głomsku reaktywowano po wojnie jako pierwszą w powiecie: wysiłkiem społecznym postawiona została wieża suszarnicza oraz zaadaptowany budynek na remizę wraz ze świetlicą.
W 1961 roku za zajęcie 1 miejsca w zawodach powiatowych jednostka wzbogaciła się o nowy wóz bojowy konny, który później przystosowano pod pojazd ciągnikowy, zaś w 1964 roku za kolejną taką wygraną do Głomska trafił wóz bojowy Star 25. W 1974 roku wyposażenie jednostki wzbogacił Żuk GLM wraz z motopompą. 14 kwietnia 1985 roku odbyło się otwarcie nowo wybudowanej sali wiejskiej oraz remizy strażackiej a jednostce został nadany sztandar. Jesienią 2001 roku przeprowadzono kapitalny remont sali: powiększono kuchnię, dobudowano kotłownię a piece kaflowe zastąpiono ogrzewaniem centralnym, następnie zaś pomieszczenie biurowe w przekształcono w szatnię, powiększając tym samym garaż.
1 sierpnia 2005 roku jednostka otrzymała z OSP Zakrzewo wóz bojowy Jelcz 416 GCBA-7/32, który należał wówczas do największych samochodów bojowych powiatu złotowskiego. 13 czerwca 2009 roku odbyła się uroczystość 85-lecia jednostki, w trakcie której został nadany nowy sztandar. Dzięki zdobytym funduszom w latach 2009-2010 miała miejsce kompleksowa modernizacja remizy, w kolejnych latach przeprowadzono dalszą modernizację zewnętrznego otoczenia strażnicy.
22 sierpnia 2020 roku w jednostce powitano nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man TGM 13.290 o napędzie 4x4. Rozwój jednostki został przypieczętowany na początku 2022 roku, kiedy to podpisano porozumienie w sprawie przystąpienia jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP Głomsk obecnie liczy 73 członków, jej prezesem jest dh Szymon Tomke

Ochotnicza Straż Pożarna w Kujanie
OSP Kujan utworzono 1 marca 1959 roku - powołało ją do życia sześć osób, które tworzyły pierwszy zarząd, na czele którego stanął Edmund Gniot. W 1960 roku jednostka otrzymała pierwszy sprzęt, ale na samochód gaśniczy trzeba było czekać aż do 1968 roku. W 1971 roku na walnym zebraniu podjęto uchwałę w sprawie budowy remizy strażackiej.
Organizatorami budowy byli: Edmund Gniot, Bogdan Śląski i Witold Szymański. Na ich barkach spoczął ogromny wysiłek i wyzwanie, bo musieli pokonać barierę w postaci trudno dostępnych materiałów budowlanych. Dzięki zaangażowaniu wszystkich strażaków oraz pomocy władz samorządowych i wojewódzkich remiza została wybudowana i oddana do użytku jeszcze w 1971 roku.
Obiekt został wyposażony w sprzęt świetlicowy, telewizor, meble i od tego czasu po dziś dzień służy nie tylko strażakom, ale całemu społeczeństwu okolicznych miejscowości. W 1976 roku doszło do połączenia jednostek w Kujanie i Śmiardowie Złotowskim. Wówczas szeregi OSP rozrosły się do 83 członków: powstały dwie sekcje seniorów, sekcja kobiet, sekcja dziewcząt i sekcja chłopców. Druhowie odnosili znaczące sukcesy we współzawodnictwie i zawodach na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.
W 1980 roku jednostka posiadała już autobus, samochód bojowy oraz samochód ciężarowy. W tym czasie prowadziła działalność gospodarczą, która zapewniała jej dochody przeznaczane na zakup wyposażenia. W 1999 roku zarząd OSP w Kujanie wyszedł z inicjatywą zakupu nowego samochodu bojowego, który został oddany do użytku podczas obchodów 40-lecia istnienia OSP, kiedy to przed remizą stanęła też figura św. Floriana.
Podczas obchodów 50-lecia w 2009 roku jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo wsi Kujan i Śmiardowo Złotowskie oraz darczyńców prywatnych. W okresie 60 lat istnienia szczególny wkład w jej tworzenie, rozwój i funkcjonowanie wniósł śp. Edmund Gniot, który przez 52 lata sprawował funkcję prezesa OSP w Kujanie.
W ostatnich latach jednostka dynamicznie się rozwija, przy znacznym wsparciu finansowym sponsorów został zakupiony sprzęt na wyposażenie osobiste strażaków-ratowników jak i samochodu bojowego. Obecnie prezesem OSP Kujan jest dh Rafał Rudnitzki, liczy ona 24 osoby, w tym 8 kobiet, oraz 7 członków wspierających.

Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach
Ochotnicza Straż Pożarna w Ługach powstała 5 sierpnia 1956 roku. Założycielami jednostki byli mieszkańcy, zaś pierwszym prezesem został Władysław Paciorek. Pod koniec lat 50-tych została wybudowana w Ługach pierwsza remiza strażacka. W lutym w 1960 roku Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała do użytkowania samochód bojowy Star 20, którego szoferem był prezes Paciorek.
W latach 1968 - 69 strażacy wygrali w zawodach powiatowych używany samochód Żuk, który w 1978 roku został nieodpłatnie przekazany do OSP Łąkie, ponieważ jednostka z Ługów otrzymała nowego Żuka. W roku 1976, po likwidacji tamtejszych straży, szeregi jednostki OSP Ługi zasilili strażacy ze Starej Wiśniewki i Czernic.
25 listopada 1979 roku na posiedzeniu zarządu powołano do życia komitet budowy nowej remizy strażackiej. Budowa obiektu rozpoczęła się w 1980 roku, imponujące tempo prac sprawiło, że już 30 grudnia 1980 roku miało miejsce uroczyste otwarcie. 14 czerwca 2016 roku przypadało 60-lecie jednostki oraz nadania sztandaru - z tej okazji została poświęcona nowa kaplica oraz sztandar. 15 listopada 2017 roku jednostka otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Ford Transit.
Druhowie z Ługów angażują się w wiele inicjatyw kulturalnych, społecznych oraz sportowych. W 2019 roku zawiązała się żeńska drużyna pożarnicza. Od tego momentu rozszerzono także działalność OSP o promowanie aktywności sportowej: zawiązała się drużyna biegowa, która regularnie i z sukcesami bierze udział w biegach terenowych, wspierając i organizując przy tej okazji akcje charytatywne. Jednostka jest ważnym elementem ogniwa życia kulturalnego okolicznych miejscowości.
W 2020 roku utworzono dziecięcą Drużynę Pożarniczą, która obecnie liczy ok. 30 dzieci. Praca z młodymi druhami polega nie tylko na nauce pierwszej pomocy czy przygotowaniach do pokazów, bo opiekunowie swoja postawą, uczą dzieci wrażliwości na krzywdę innego człowieka. Obecnie do OSP Ługi należy 67 druhów, do działań ratowniczych uprawnionych jest 19 osób (w tym 6 kobiet). Prezesem jednostki jest Michał Ziółkowski.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wersku
Pierwsze wzmianki o Ochotniczej Straży Pożarnej w Wersku pochodzą z roku 1933 i przyjmuje się go za datę założenia jednostki, której pierwszym prezesem został Herman Pankanija. Ekwipunek strażacki składał się wówczas z bosaków, tłumie, wiader i łopat. Dopiero w 1945 roku został on wzbogacony o wóz konny z pompą ręczną.
W lutym 1987 roku zawiązał się społeczny komitet budowy remizy, na czele którego stanął sołtys wsi Zygmunt Stippa. W czerwcu 1987 roku rozpoczęto prace ziemne pod przyszły obiekt, a dwa miesiące później przystąpiono do jej budowy, w którą bardzo chętnie włączyli się wszyscy mieszkańcy wsi.
4 czerwca 1988 roku odbyło się uroczyste otwarcie remizy i przekazanie jej do użytku, co otworzyło nowy rozdział w dziejach jednostki. Do dziś w remizie mieści się też sala wiejska, biura i kuchnia, stanowi ona centrum życia wsi.
Od 1994 do 1999 roku w posiadaniu jednostki był samochód gaśniczy GBA Jelcz 25, który z powodu wieku i częstych awarii został wycofany z użytku. 2 maja 1999 roku przed remizą strażacką stanęła figura Św. Floriana. W 2007 roku jednostka została wyposażona w motopompę typu KOHER. 10 maja 2008 roku, w 75. rocznicę powstania straży, została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa, ufundowana przez mieszkańców wsi.
Jesienią 2012 roku na mocy porozumienia z OSP Zakrzewo do OSP Wersk został przekazany samochód Ford Transit. W latach 2017-2019 wokół remizy dokonano wielu robót i prac modernizacyjno-naprawczych, zaś w 2018 roku przeprowadzono kapitalny remont boksu garażowego. 1 maja 2018 roku podczas nabożeństwa z okazji 85-lecia OSP ks. bp. Paweł Cieślik poświęcił nową figurę św. Floriana. 30 listopada 2020 roku po latach oczekiwania do jednostki trafił nowy lekki samochód ratowniczy IVECO Daily. Prezesem jednostki jest Edmund Kabattek, liczy ona obecnie 26 członków.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Będzie 14. emerytura. Kiedy wypłata?

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Głos Wielkopolski
Dodaj ogłoszenie