ASY BEZPIECZEŃSTWA | DZIELNICOWY NA MEDAL 2018 - REGULAMIN PLEBISCYTU

DMZaktualizowano 

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy na Medal 2018”
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609

Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Dzielnicowy na Medal 2018”

Plebiscyt polega na wyborze najpopularniejszego i wyróżniającego się dzielnicowego w wydzielonych powiatach i rewirach Wielkopolski.

Plebiscyt organizowany będzie od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 22 czerwca 2018 r.

Głosowanie będzie prowadzone osobno we wszystkich powiatach wielkopolskich: powiecie kaliskim, powiecie konińskim, powiecie leszczyńskim, powiecie pilskim, powiecie ostrowskim, powiecie gnieźnieńskim, powiecie chodzieskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, powiecie gostyńskim, powiecie grodziskim, powiecie jarocińskim, powiecie kępińskim, powiecie kolskim, powiecie kościańskim, powiecie krotoszyńskim, powiecie międzychodzkim, powiecie nowotomyskim, powiecie obornickim, powiecie ostrzeszowskim, powiecie pleszewskim, powiecie rawickim, powiecie słupeckim, powiecie szamotulskim, powiecie średzkim, powiecie śremskim, powiecie tureckim, powiecie wągrowieckim, powiecie wolsztyńskim, powiecie wrzesińskim, powiecie złotowskim.

Organizator powołuje trzy osobową komisję plebiscytową w skład której wchodzą: Adam Pawłowski – redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego”, insp. Piotr Mąka – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, podinspektor mgr Andrzej Szary Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego oraz Marcin Fuszpaniak – dyrektor marketingu Polska Press Sp. z o.o.

Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Partnerem plebiscytu jest: NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego.

Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na łamach nazywanych dalej „Tygodnikiem” tygodników w poszczególnych miastach i powiatach: „Tygodnik Pilski” w Pile i powiecie pilskim i powiecie czarnkowsko-trzcianeckim „Gnieźnieński Tydzień” w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim, „Chodzieżanin” w powiecie chodzieskim, „Tydzień Obornicki” w powiecie obornickim, „Tygodnik Śremski” w powiecie śremskim, „Ziemi Kaliskiej” w Kaliszu i powiecie kaliskim oraz Ostrowie Wielkopolskim i powiecie ostrowskim, „Dzień Szamotulski” w powiecie szamotulskim, „Tygodniku Wągrowieckim” w powiecie wągrowieckim, „Dniu Wolsztyńskim” w powiecie wolsztyńskim, „Dniu Nowotomysko-Grodziskim” w powiecie nowotomyskim i powiecie grodziskim, „Gazecie Pleszewskiej” w powiecie pleszewskim, „Tygodniu Międzychodzko-Sierakowskim” w powiecie międzychodzkim, „Życie Krotoszyna” w powiecie krotoszyńskim, „Fakty Kościańskie” w powiecie kościańskim oraz na stronach serwisu www.gloswielkopolski.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
Plebiscyt ma charakter zamknięty. Kandydatem w Plebiscycie są wszyscy dzielnicowi z terenu województwa Wielkopolskiego wskazani przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.

W plebiscycie mogą brać udział (głosować) osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.

Z udziału w zawodach powiatowych/wojewódzkich wyłączeni są policjanci wobec, których toczy się postępowanie dyscyplinarne bądź są karani dyscyplinarnie

W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4.

W Plebiscycie głos może oddać każdy.

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zastrzega sobie w trakcie prowadzonego plebiscytu możliwość wycofania z udziału dzielnicowego kandydującego do tytułu bez podania przyczyny.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
Zgłaszanie kandydatur dokonuje Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 18 maja 2018 r. do godz. 20:59:59 dnia 22 czerwca 2018 r.

W dniu 18 maja 2018 roku na łamach dziennika „Głos Wielkopolski” stronie internetowej gloswielkopolski.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 18.05.2018 do dnia 13.06.2018 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:

głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:

DGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na dzielnicowego z każdego powiatu

w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;

koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);

jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;

uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;

w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.

w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;

obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;

dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

W każdym z głosowań prowadzonych obrębie Poznania oraz powiecie kaliskim, powiecie konińskim, powiecie leszczyńskim, powiecie pilskim, powiecie ostrowskim, powiecie gnieźnieńskim, powiecie chodzieskim, powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, powiecie gostyńskim, powiecie grodziskim, powiecie jarocińskim, powiecie kępińskim, powiecie kolskim, powiecie kościańskim, powiecie krotoszyńskim, powiecie międzychodzkim, powiecie nowotomyskim, powiecie obornickim, powiecie ostrzeszowskim, powiecie pleszewskim, powiecie rawickim, powiecie słupeckim, powiecie szamotulskim, powiecie średzkim, powiecie śremskim, powiecie tureckim, powiecie wągrowieckim, powiecie wolsztyńskim, powiecie wrzesińskim, powiecie złotowskim, w każdej kategorii plebiscytu o zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.

III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu - etap wojewódzki

W drugim etapie – wojewódzkim finale Plebiscytu w kategoriach powiatowych Plebiscytu wezmą udział kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w miastach i powiatach, w każdej z wymienionych powyżej kategorii plebiscytu, zdobędą największą liczbę głosów. W drugim etapie Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 15.06.2018 do godz. 20:59:59 do dnia 22.06.2018 na następujących warunkach.:
głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Głosu Wielkopolskiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;

głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:

DGW. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na dzielnicowego z każdego powiatu

w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;

koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT); e. jeden wysłany SMS to

1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę

e. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości
e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne
pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;

f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do
godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu
głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać
pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.

g. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer,
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została
poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy
oddanych głosów;

h. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia
Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes; i. dostawcą w/w usługi
SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane
jest przez Organizatora.

5. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.

6. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów o miejscu
w finałowym rankingu głosów wyższe miejsce zajmie osoba wskazana przez Kapitułę plebiscytową,
która nagrodzi tę osobę, która ich zdaniem wykazała się w latach 2016-2017, aktywnością
i inicjatywami zasługującymi na takie wyróżnienie.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania powiatowego Plebiscytu w dniu 9 czerwca 2018 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl. Natomiast wyniki głosowania wojewódzkiego zostaną ogłoszone w dniu 20 czerwca 2018 roku na łamach „Głosu Wielkopolskiego” oraz na stronie internetowej gloswielkopolski.pl

Ogłoszenie wyników zawierać będzie dane kandydata oraz liczbę oddanych głosów.

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.

Ze względu na obiektywizm oraz miarodajność wyników plebiscytu Organizator zastrzega, iż warunkiem zdobycia nagród przez laureatów w danej kategorii powiatowej jest osiągnięcie progu minimum 20 głosów oddanych na danego kandydata.

Dzielnicowi, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie, zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

- dyplom uznania oraz tytuł Najlepszego Dzielnicowego Wielkopolski 2018 w powiecie
- medal DZIELNICOWY WIELKOPOLSKI 2018
- pochwały od Komendantów Powiatowych i Miejskich wpisane do akt
- awans do wojewódzkiego finału plebiscytu
- zaproszenie na uroczyste wręczenie nagród Laureatom plebiscytu Dzielnicowy na Medal 2018
w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Dzielnicowi, którzy w wojewódzkim finale Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów otrzymają:

I miejsce:
- pamiątkowa statuetka
- dyplom uznania oraz tytułu Dzielnicowego na Medal 2018
- nagroda finansowa w wysokości 1500 zł brutto przekazana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu
- voucher na rodzinny pobyt w klimatycznej Bacówce Radawa SPA
- voucher na zabiegi w salonie Maraga Strefa Spa o wartości 800 zł brutto
- voucher na 30 minutowy lot symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

II miejsce:
- pamiątkowa statuetka
- dyplom uznania
- nagroda finansowa w wysokości 1000 zł brutto przekazana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu
- voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa
- voucher na zabiegi w salonie Maraga Strefa Spa o wartości 750 zł brutto
- voucher na 30 minutowy lot symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

III miejsce:
- pamiątkowa statuetka
- dyplom uznania
- nagroda finansowa w wysokości 800 zł brutto przekazana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Poznaniu
- voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa
- voucher na zabiegi w salonie Maraga Strefa Spa o wartości 750 zł brutto
- voucher na 30 minutowy lot symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

IV miejsce:
- pamiątkowa statuetka
- dyplom uznania
- nagrodę finansową w wysokości 700 zł brutto przekazaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
województwa wielkopolskiego
- voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa
- voucher na 30 minutowy lot symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

V miejsce:
- pamiątkowa statuetka
- dyplom uznania
- nagrodę finansową w wysokości 600 zł brutto przekazaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
województwa wielkopolskiego
- voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa
- voucher na 30 minutowy lot symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

VI miejsce:
- pamiątkowa statuetka
- dyplom uznania
- nagrodę finansową w wysokości 500 zł brutto przekazaną przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów
województwa wielkopolskiego
- voucher na weekendowy pobyt w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa
- voucher na 30 minutowy lot symulatorem samolotu pasażerskiego Boeing 737NG

Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Laureatów plebiscytu 4 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

Nagrody zostaną wręczone podczas Gali Laureatów plebiscytu 4 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje
Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres Dział Marketingu Polska Press Poznań, ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań z dopiskiem „Dzielnicowy Roku 2018 - Reklamacja”.

Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym

Art. 7
Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609

Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

polecane: Flesz - e-papieros zagraża zdrowiu

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3