CZŁOWIEK ROKU 2016: REGULAMIN

  CZŁOWIEK ROKU 2016: REGULAMIN

  RED

  Głos Wielkopolski

  Aktualizacja:

  Głos Wielkopolski

  Regulamin plebiscytu pod nazwą „Człowiek Roku Wielkopolski 2016”
  zwanego dalej „Plebiscytem”


  Art. 1
  Informacje ogólne
  1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie: ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.

  2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Człowiek Roku Wielkopolski 2016”.
  3. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w 31 powiatach Wielkopolski.
  Ma to być wybór ludzi, którzy zdaniem Głosujących należą się do najbardziej wyróżniających postaci w swoich społecznościach lokalnych na polu kultury, nauki, sportu, sztuki, działalności społecznej, wolontariatu.

  4. Plebiscyt będzie prowadzony w dwóch etapach. Pierwszy, powiatowy etap Plebiscytu, będzie trwać od dnia 10.01.2017 do dnia 31.01.2017 do godz. 20:59:59. Drugi, regionalny (wojewódzki) etap (finał) Plebiscytu będzie trwać od dnia 03.02.2017 do dnia 28.02.2017 do godz. 20:59:59.
  5. Organizator powołuje Kapitułę Plebiscytu, w skład której wchodzą: ze strony organizatora Adam Pawłowski, redaktor naczelny "Głosu Wielkopolskiego", Leszek Waligóra zastępca redaktora naczelnego „Głosu Wielkopolskiego” oraz Krzysztof Stawowy – marketing Polska Press Sp. z o.o.
  6. Regulamin ten jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  7. Organizator zastrzega, że Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, że jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  8. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej gloswielkopolski.pl.
  9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach "Głosu Wielkopolskiego" oraz na łamach tygodników lokalnych ukazujących się na terenie wielkopolskich, a wydawanych przez Polska Press Sp. z. o.o. Oddział w Poznaniu tj.: Ziemia Kaliska, Dzień Wolsztyński, Życie Krotoszyna, Gazeta Pleszewska, Dzień Nowotomysko-Grodziski, Tygodnik Śremski, Gnieźnieński Tydzień, Tygodnik Pilski, Tydzień Obornicki, Tygodnik Międzychodzko-Sierakowski, Dzień Szamotulski, Fakty Kościańskie, Tygodnik Wągrowiecki.
  Art. 2
  Warunki udziału w Plebiscycie
  1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
  2. W Plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
  3. Kandydatami w Plebiscycie mogą osoby zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego w roku 2016, których kandydatura została pozytywnie zweryfikowana przez Kapitułę Plebiscytu.
  4. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  5. W Plebiscycie głos może oddać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium RP.

  Art. 3
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu
  I. Zgłaszanie kandydatur do Plebiscytu
  1. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w serwisie www.gloswielkopolski.pl/człowiek-roku, pod adres plebiscyt@glos.com oraz telefonicznie pod numerem telefonu 502 499 364 lub 502 499 786 od 16.12.2016 do dnia 18.01.2017 roku, do godziny 12.
  2. Zgłoszenie internetowe odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego, a zgłoszenie telefoniczne powinno zawierać:
  a. imię i nazwisko lub nazwę zgłaszanego kandydata oraz zgodę kandydata w przypadku gdy pochodzi zgłoszenie od innej osoby na udział w Plebiscycie
  b. wskazanie powiatu, którego dotyczy zgłoszenie
  c. kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (telefon komórkowy lub telefon do miejsca pracy)
  d. kontaktowy numer do osoby zgłaszającej celem weryfikacji lub/i uzupełnienia nominacji.
  e. wyczerpujące uzasadnienie nominacji z naciskiem na rok 2016
  f. zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie danych w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem
  Niepełne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę w Plebiscycie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią powyższego pkt. 2 oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji i można dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
  4. W dniu 10.01.2017 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana pierwsza lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
  II. Głosowanie – Etap I Plebiscytu – etap powiatowy
  1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 10.01.2017 do dnia 31.01.2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie "Głosu Wielkopolskiego" (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numer 72355 w treści wpisując:
  CZR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na Lekarza Rodzinnego Roku
  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
  f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu pod numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  2. W każdym z głosowań powiatowych w każdej kategorii plebiscytu kandydaci, którzy zajmą miejsca pierwsze, uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału).
  3. Awans do etapu wojewódzkiego uzyskają także ci kandydaci, którzy zajmą miejsca 2 i 3 w finale powiatowym pod warunkiem uzyskania nie mniej niż 100 głosów.
  4. Kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
  5. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, wszyscy uzyskają lokalny tytuł Człowieka Roku 2016.
  6. W przypadku, gdy w dany powiecie będzie tylko jeden kandydat, to przechodzi on do finału wojewódzkiego z aktualną liczbą głosów, jednak Organizator nie przyznaje nagrody dla laureata lokalnego w tym powiecie z powodu braku konkurencji.

  III. Głosowanie – Etap II Plebiscytu – etap wojewódzki

  1. W etapie II Plebiscytu wezmą udział kandydaci, którzy w każdym z głosowań prowadzonych odrębnie w Poznaniu oraz powiatach województwa wielkopolskiego i zdobyli największą liczbę głosów oraz ci kandydaci z miejsc 2 i 3, którzy uzyskają poparcie nie mniejsze niż 100 głosów. W etapie II Plebiscytu kandydaci zachowają głosy zdobyte w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu.
  2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 03.02.2017 do dnia 28.02.2017 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach.:
  a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie "Głosu Wielkopolskiego" (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
  b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS pod numer 72355 w treści wpisując:
  CZR. a po kropce numer wybranego kandydata
  c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
  d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
  e. jeden wysłany SMS to 1 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
  f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
  g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
  h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
  i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
  j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
  3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów.
  4. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę punktów zajmą oni ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
  5. Kapituła Plebiscytu zastrzega sobie prawo przyznania dodatkowego, równorzędnego tytułu Człowieka Roku Wielkopolski 2016 na podstawie własnej oceny dokonań kandydata lub kandydatów, którzy znajdą się w finale wojewódzkim.

  Art. 4
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu
  1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu do dnia 03.03.2017 na stronie internetowej w Serwisie.

  Art. 5
  Nagrody w Plebiscycie
  1. Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator.
  2. Kandydaci, którzy w pierwszym, powiatowym etapie Plebiscytu, w każdym powiecie i w każdej kategorii Plebiscytu, zdobędą najwięcej głosów uzyskają awans do drugiego, regionalnego (wojewódzkiego) etapu (finału) Plebiscytu, otrzymają pamiątkowy dyplom, statuetkę oraz zaproszenie na uroczystą galę Plebiscytu
  3. Kandydaci, którzy w pierwszym etapie zajęli miejsca 2 i 3 oraz zdobyli poparcie nie mniejsze niż 100 głosów, otrzymają pamiątkowy dyplom oraz zaproszenie na uroczystą galę Plebiscytu.
  4. Wszyscy nominowani kandydaci otrzymają zaproszenie na uroczysta galę Plebiscytu.
  5. Kandydaci, którzy w drugim, regionalnym (wojewódzkim) etapie (finale) Plebiscytu będą zwycięzcami otrzymają:
  - najwyższe wyróżnienie „Głosu Wielkopolskiego” tj. statuetkę Tulipana Głosu Wielkopolskiego, dyplom
  - dyplom za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca
  4. Organizator może przyznać zwycięzcom oraz laureatom drugiego i trzeciego miejsca dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  5. Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali Plebiscytu.
  6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jednolity z dnia 17 stycznia 2012, Dz. U. z 2012 poz.361 ). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 6
  Reklamacje
  1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora pod adres: Głos Wielkopolski, Dział Marketingu, ul. Grunwaldzka 19, 60-123 Poznań z dopiskiem „Plebiscyt – reklamacja”.
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie jej autora (imię i nazwisko oraz adres) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 7
  Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
  2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
  4. Przystępując do udziału w niniejszym plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila pod adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
  5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
  7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Czytaj treści premium w Głosie Wielkopolskim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo