EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: PRZYRODA [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KS, ZSN
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: PRZYRODA [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]Kliknij i sprawdź odpowiedzi!
Trwa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Przyroda - drugiego dnia (czwartek, 19 kwietnia) uczniowie gimnazjów rozwiązywali zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na wypełnienie testu gimnazjaliści mieli 60 minut (początek o godz. 9.00). Tutaj znajdziecie ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE.

Czwartek to drugi dzień tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. 19.04.2018 o godzinie 9.00 rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2018 z przyrody. Na rozwiązanie zadań z biologii, chemii, fizyki i geografii gimnazjaliści mieli 60 minut.

Zadania z przyrody sprawdzały między innymi znajomość faktów, symboli, terminów, wzorów, formuł, oraz opanowanie umiejętności prostych takich jak na przykład: wyszukiwania informacji, rozpoznawania typów obiektów, zjawisk i procesów.

Sprawdź też arkusze i odpowiedzi - Egzamin gimnazjalny 2019:

ODPOWIEDZI - egzamin gimnazjalny z przyrody

Zadanie 1

Na podstawie powyższego klucza rozpoznaj gatunek rdestnicy przedstawiony na rysunku. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. rdestnica drobna
B. rdestnica pływająca
C. rdestnica przeszyta
D. rdestnica kędzierzawa

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cechą umożliwiającą zaklasyfikowanie lemura katta do ssaków jest obecność
A. palców.
B. czterech kończyn.
C. ogona.
D. ucha zewnętrznego.

ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2018: Przeciek w internecie. Czy egzamin zostanie unieważniony? CKE wyjaśnia

Zadanie 3.
Cypryśniki to drzewa iglaste dorastające do 50 m wysokości. Niektóre cypryśniki występujące na okresowo zalewanych bądź trwale podmokłych obszarach, np. cypryśnik błotny, tworzą korzenie oddechowe. Te korzenie wyrastają ponad poziom gleby lub wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia drzewa.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie opisu można stwierdzić, że korzenie oddechowe cypryśnika błotnego są przystosowaniem do wzrostu na glebach
A. zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
B. dobrze napowietrzonych.
C. ubogich w azot.
D. ubogich w tlen.

Zadanie 4.
Układ wydalniczy pomaga utrzymać w organizmie człowieka stan wewnętrznej równowagi, ponieważ reguluje gospodarkę wodną i mineralną. Na uproszczonym schemacie przedstawiono kierunki przenikania wybranych substancji w nerce między krwią naczyń włosowatych a nefronem. Pogrubione strzałki oznaczają większą ilość substancji przenikającej.

W którym zestawie wymieniono substancje usuwane z moczem z organizmu zdrowego człowieka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Glukoza i sole.
B. Leki i glukoza.
C. Mocznik i leki.
D. Aminokwasy i sole.

Zadanie 5.
Podczas jazdy rowerem szczególnie ważne jest utrzymanie równowagi ciała. Z tego powodu organizm musi nieustannie rejestrować zmiany swojego położenia i w razie konieczności uruchamiać odpowiednie czynności odruchowe.

5.1. Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Zmiany położenia naszego ciała podczas jazdy na rowerze rejestruje narząd równowagi, który mieści się w A/B. Zbudowany jest on C/D.
A. uchu środkowym
B. uchu wewnętrznym
C. z kanałów półkolistych
D. ze ślimaka

Zmiany położenia naszego ciała podczas jazdy na rowerze rejestruje narząd równowagi, który mieści się w B. uchu wewnętrznym . Zbudowany jest on C. z kanałów półkolistych.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

5.2. W którym punkcie przedstawiono drogę impulsu podczas odruchów uruchamianych w celu utrzymania równowagi? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODPOWIEDŹ: A

Zadanie 6.
Na pewnej fermie lisów srebrnych urodził się lisek o niespotykanej dotychczas, jaśniejszej barwie sierści, odmiennej od barwy futra jego rodziców i wcześniejszych przodków. Dał on początek nowej rasie lisów, których umaszczenie futra określa się jako platynowe.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Lisek o platynowym futrze miał odmienny fenotyp z powodu zmian w genotypie. PRAWDA
2. Platynowa barwa futra liska jest cechą nabytą w trakcie życia, więc się nie dziedziczy. FAŁSZ

Zadanie 7

ODPOWIEDŹ: B,3
NIE, ponieważ gęstość materiału, z którego wykonano bransoletkę, jest mniejsza niż gęstość malachitu.

Zadanie 8.
Tlenek azotu(I) to bezbarwny i bezwonny gaz. Otrzymuje się go przez ogrzewanie azotanu(V) amonu.

Tlenek azotu (I) znalazł zastosowanie w procesie otrzymywania bitej śmietany. Pod ciśnieniem rozpuszcza się w śmietanie, a po obniżeniu ciśnienia wypełnia ją wieloma małymi pęcherzykami.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Proces, w wyniku którego otrzymuje się tlenek azotu(I), jest reakcją chemiczną. PRAWDA
2. Proces otrzymywania bitej śmietany przy użyciu tlenku azotu(I) jest zjawiskiem fizycznym. PRAWDA

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 9.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pierwiastkiem X jest
A. krzem.
B. glin.
C. siarka.
D. węgiel.

ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2018: Przeciek w internecie. Czy egzamin zostanie unieważniony? CKE wyjaśnia

Zadanie 10.
Na rysunkach przedstawiono modele pierwszego i czwartego związku z szeregu homologicznego pewnej grupy związków. Białe kule oznaczają atomy wodoru, a szare – atomy węgla.

10.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Związki, których modele przedstawiono na rysunkach, należą do szeregu homologicznego
A. alkanów.
B. alkenów.
C. alkoholi.
D. estrów.

10.2. Wskaż wzór sumaryczny siódmego z kolei związku należącego do tej samej grupy związków co związki pierwszy i czwarty. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. C7H16
B. C7H14
C. C7H13
D. C7H12

Zadanie 11.
Aby zbadać właściwości kwasu octowego, wykonano doświadczenie, które przedstawiono na schemacie

Zaobserwowano, że substancje stałe dodawane do wodnych roztworów kwasu octowego przestały po pewnym czasie być widoczne, a w probówkach powstały bezbarwne, klarowne ciecze. W trakcie doświadczenia w probówce I wydzielały się pęcherzyki gazu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. W obu probówkach jednym z produktów reakcji była sól CH3COONa. PRAWDA
2. W probówce I wydzielał się CO2. FAŁSZ

ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2018: Przeciek w internecie. Czy egzamin zostanie unieważniony? CKE wyjaśnia

Zadanie 12.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że metyloamina ma właściwości
A. kwasowe,
B. zasadowe
ponieważ
1. reaguje z kwasem solnym.
2. reaguje z wodorotlenkiem sodu.

Informacje do zadań 13. i 14.
W magazynie mebli dźwig podnosi pionowo skrzynię o masie 360 kg ruchem jednostajnym z prędkością 0,4 m/s

Zadanie 13.
Jak długo trwa podnoszenie skrzyni na wysokość 6 m? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 6 s
B. 9 s
C. 15 s
D. 24 s

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 14.
Która informacja dotycząca opisanej sytuacji jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Energia potencjalna skrzyni pozostaje stała.
B. Energia kinetyczna skrzyni maleje, a jej energia potencjalna rośnie.
C. Dźwig, podnosząc skrzynię, wykonuje pracę przeciwko sile grawitacji.
D. Praca wykonana przez dźwig powoduje wzrost energii kinetycznej skrzyni.

Zadanie 15.
W pokoju ogrzewanym kominkiem zmierzono temperaturę powietrza bezpośrednio nad podłogą oraz pod sufitem.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3. Temperatura powietrza była wyższa
A. bezpośrednio nad podłogą,
B. pod sufitem,
ponieważ
1. powietrze jest złym przewodnikiem ciepła.
2. gęstość ogrzanego powietrza jest mniejsza niż gęstość zimnego powietrza.
3. ciśnienie powietrza pod sufitem jest większe niż nad podłogą.

Zadanie 16

16.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość toru KL wynosi około
A. 0,5 cm
B. 1 cm
C. 2 cm
D. 4 cm

16.2. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wahadło pokonuje odległość między punktami K i L w czasie
A. 0,5 s
B. 1,0 s
C. 1,5 s
D. 2,0 s

Zadanie 17

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.
1. Sygnał o nadchodzącym zderzeniu, wysłany przez sondę w stronę Ziemi,zdąży do Ziemi dotrzeć przed zderzeniem sondy z asteroidą. PRAWDA
2. Radar tej sondy mierzy odległość, wykorzystując fale elektromagnetyczne odbite od obiektu. PRAWDA

Zadanie 18.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie danych przedstawionych na wykresach można stwierdzić, że temperatura wrzenia wody na szczycie Mount Everestu o wysokości 8848 m n.p.m. wynosi około
A. 75 °C
B. 85 °C
C. 90 °C
D. 100 °C

Zadanie 19.

Dokończ zdania. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

19.1. Największą różnicę wysokości pokona turysta wędrujący na szczyt X z punktu
A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.

19.2. Przez przełęcz przejdzie turysta wędrujący na szczyt X z punktu
A. I.
B. II.
C. III.
D. IV.

Zadanie 20.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Zgodnie z rysunkiem, 22 grudnia dzień trwa 24 godziny w punkcie oznaczonym numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Zadanie 21.
Mateusz wysłał do rodziców pocztówkę z Kołobrzegu, na której napisał o pogodzie w ostatnich dniach lipca. Przez ostatni tydzień niebo było całkowicie zachmurzone i padał deszcz. Nie można było kąpać się w morzu, ponieważ temperatura powietrza nie przekraczała 17 °C i wiał silny zachodni wiatr.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Nad miejscowość, w której przebywał Mateusz, w ostatnich dniach lipca napływała masa powietrza
A. polarnego morskiego.
B. zwrotnikowego morskiego.
C. polarnego kontynentalnego.
D. zwrotnikowego kontynentalnego.

ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2018: Przeciek w internecie. Czy egzamin zostanie unieważniony? CKE wyjaśnia

Zadanie 22.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. W 2013 r. we wszystkich państwach wymienionych w tabeli przyrost naturalny był dodatni. FAŁSZ
2. Na Słowacji migracje przyczyniły się do wzrostu liczby ludności tego państwa w 2013 r. PRAWDA

Zadanie 23.

ODPOWIEDŹ: B

Zadanie 24.
Poniższe informacje dotyczą wybranych cech środowiska przyrodniczego Japonii.
1. Położenie na granicy płyt litosfery.
2. Gęsta sieć rzeczna.
3. Przewaga obszarów górskich.
4. Dostęp do morza.
5. Klimat monsunowy.
6. Niewielkie zasoby surowców mineralnych.

W którym zestawie podano tylko te cechy środowiska przyrodniczego, które nie sprzyjają rozwojowi gospodarki Japonii? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 2, 3, 4
B. 1, 5, 6
C. 1, 3, 6
D. 2, 4, 5

ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2018: Przeciek w internecie. Czy egzamin zostanie unieważniony? CKE wyjaśnia

Na egzamin uczniowie przynoszą ze sobą tylko przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem.

Egzamin gimnazjalny 2018 na stronie Głosu Wielkopolskiego:

Po każdej części egzaminu gimnazjalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikować będzie arkusze, które rozwiązywali uczniowie. Uwaga!**CKE zawsze przygotowuje kilka wersji jednego arkusza (zadania są te same, ale zamieszone w innej kolejności, często też zmieniona jest kolejność odpowiedzi), tak by uniknąć ściągania podczas egzaminu.** Na swojej stronie internetowej opublikuje TYLKO jedną wersję. To ważne, przy sprawdzaniu odpowiedzi, które dla uczniów przygotują nasi eksperci.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

W 2018 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpi prawie 350 tys. uczniów klas trzecich z ponad 7 tys. szkół w całej Polsce. Rozwiążą oni zadania w ponad 2 mln arkuszy.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: PRZYRODA [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

Wideo

Materiał oryginalny: EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: PRZYRODA [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - Głos Wielkopolski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 41

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
GOŚĆ

Ale są leki kt metabolity wydalane są na przykład przez okres 2 miesięcy od zażycia ostatniej dawki (jesteśmy zdrowi, a organizm jeszcze się oczyszcza)
Podręczniki i podstawa programowa biologii traktuje aminokwasy i glukozę, jako związki cenne dla organizmu kt muszą wrócić do krwiobiegu. Pytanie jest nieprawidłowo skonstruowane!

i
iwona

tak powinien być mocznik i leki. zdrowy człowiek w moczu ostatecznym nie wydala aminokwasów. rysunek mi się nie podoba.

d
d

Pragnę zauważyć że istnieją leki jakie mogą brać zdrowe osoby np. antykoncepcja

w
wololo

jak człowiek bierze leki, to nie jest tak, że 100 procent leków trafi na miejsce, reszta musi ujść. A - uprzedzę odpowiedź. ORGANIZM NIE PRZECHOWUJE LEKÓW NA PÓŹNIEJ, ZUŻYWA NA BIEŻĄCO LEKI.

c
cipka

nie zdam

D
Dr.ZaRii

Kiedy opening? ??

D
Dr.ZaRii

Kiedy opening? ??

g
gość

aminokwasy występują w moczu w niewielkiej ilości. Całkowita ilość aminokwasów wydalanych w ciągu doby z moczem u ludzi zdrowych wynosi 4–8 mmol. Tak napisali w encyklopedii.

U
Uczennica

Chodzi o to, że ucho zewnętrzne występuje tylko w gromadzie ssaków, więc po tym można poznać, że dany gatunek do niej należy. Nie wynika jednak z tego, że każdy gatunek musi je posiadać.
Może dam przykład: tylko ludzie na Ziemi potrafią rozwiązać egzamin gimnazjalny,jednak jakby zjawił się człowiek, który by tego nie potrafił, nie mógłby się nazywać człowiekiem?

n
nienie

nie

s
sd

Nwm czy sformowanie "Nawet na wikipedii to jest" uwiarygadnia twoją wypowiedź ;)

s
s

A CO?

s
sds

Jebłem

123

Każdy kto posiada sprawny narząd wzroku jest w stanie stwierdzić jaki kształt ma liść na rysunku. Jedyny problem jaki widzę to brak umiejętności czytania ze zrozumieniem u osób, które miały kłopot z tym zadaniem. Pozdrawiam ;)

m
mango

Ej, w 5.2 i 7 chyba się wam pomyliły grafiki.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3