reklama

Matura 2015. CHEMIA poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KAEF, AB, KSZaktualizowano 
Matura 2015. CHEMIA poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] Waldemar Wylegalski
Matura 2015. CHEMIA poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - w tym materiale znajdziecie dzisiaj wszystko, co może Was interesować: odpowiedzi, arkusze CKE, rozwiązania zadań, materiały źródłowe. Z nami sprawdzicie, jak poszła Wam matura 2015 z chemii rozszerzonej dla LO. Piszcie, czy dzisiejsza matura była trudna!

Matura 2015. CHEMIA - czy obawiali się jej uczniowie?

***

Matura 2015. CHEMIA poziom rozszerzony dla LO - ODPOWIEDZI:
Około godziny 14.30 pojawią się tutaj arkusze CKE. Chwilę później będziecie mogli sprawdzić z nami, jak poszła Wam matura 2015 z chemii rozszerzonej dla LO. ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ, MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE - to wszystko znajdziecie jeszcze dzisiaj na naszej stronie!

Informacja do zadań 1.–4.
Brom występuje w przyrodzie w postaci mieszaniny dwóch izotopów o masach atomowych równych 78,92 u i 80,92 u. Średnia masa atomowa bromu jest równa 79,90 u. Pierwiastek ten w reakcjach utleniania i redukcji może pełnić funkcję zarówno utleniacza, jak i reduktora. Tworzy związki chemiczne, w których występują różne rodzaje wiązań.

Zadanie 1.
Uzupełnij poniższy tekst, wpisując w odpowiednie miejsca informacje dotyczące struktury elektronowej atomu bromu i jego stopni utlenienia.
1. Atom bromu w stanie podstawowym ma konfigurację elektronową ........., a w powłoce walencyjnej tego atomu znajduje się ...................... elektronów. Brom należy do bloku konfiguracyjnego .................... układu okresowego.
2. Minimalny stopień utlenienia, jaki przyjmuje brom w związkach chemicznych, jest równy ............., a maksymalny wynosi .............. .

ODPOWIEDŹ

7 elektronów
P układu okresowego
jest równy -I, a maksymalny wynosi VII

Zadanie 2.
Mol jest jednostką liczności (ilości) materii. Liczbę drobin odpowiadającą jednemu molowi nazywamy liczbą Avogadra.
Oblicz bezwzględną masę (wyrażoną w gramach) pojedynczej cząsteczki bromu zbudowanej z atomów dwóch różnych izotopów.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 3.
Oblicz, jaki procent atomów bromu występujących w przyrodzie stanowią atomy o masie atomowej 78,92 u, a jaki procent – atomy o masie atomowej 80,92 u.
ODPOWIEDŹ

Zadanie 4.
Ustal i wpisz do tabeli, jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występuje w wymienionych związkach.

ODPOWIEDŹ
1 rubryka: kowalencyjne niespolaryzowane
2 rubryka: jonowe
3 rubryk: kowalencyjne spolaryzowane

Zadanie 5.

Zadanie 5.1

Zadanie 5.2

ODPOWIEDŹ
Zadanie 5.1
typ : sp2
geometria: płaska

Zadanie 5.2
pierwsza liczba to 3
druga liczba to 1
[15:45:47] Kaśka Sklepik: zadanie 6
[15:46:31] Kaśka Sklepik: Powód: duża różnica w rozmiarze promienia jonowego dla jonów: K+ i Na+

Zadanie 6.

ODPOWIEDŹ
Za duża różnica w wielkości promienia jonowego sodu i potasu.

Zadanie 7.

W wodzie w stanie stałym, czyli w lodzie, każda cząsteczka wody związana jest wiązaniami (kowalencyjnymi / kowalencyjnymi spolaryzowanymi / wodorowymi / jonowymi) z czterema innymi cząsteczkami wody leżącymi w narożach czworościanu foremnego.
Tworzy się w ten sposób luźna sieć cząsteczkowa o strukturze (diagonalnej / trygonalnej / tetraedrycznej), która pęka, gdy lód się topi, choć pozostają po niej skupiska zawierające 30 i więcej cząsteczek. W ciekłej wodzie cząsteczki zajmują przestrzeń mniejszą niż w sieci krystalicznej, a zatem woda o temperaturze zamarzania ma gęstość (większą / mniejszą) niż lód. Dlatego lód (tonie w / pływa po) wodzie.
Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Zadanie 8.
Do szczelnego zbiornika wprowadzono wodór oraz tlen i zainicjowano reakcję. Po jej zakończeniu naczynie zawierało wyłącznie 0,9 g wody.
Napisz, w jakim stosunku objętościowym i masowym zmieszano wodór z tlenem w zbiorniku, a także podaj, ile gramów wodoru i ile gramów tlenu znajdowało się w naczyniu przed zainicjowaniem reakcji.


ODPOWIEDŹ
po kolei:
2:1-
1:8
0,1 g
0,8 g

Zadanie 9.
Oblicz, jaka była wydajność opisanego procesu, jeżeli z 1 kg czystego anhydrytu otrzymano 150 dm3 tlenku siarki(IV) w przeliczeniu na warunki normalne.
ODPOWIEDŹ
Obliczenia:

Zadanie 10.
Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

Podniesienie temperatury, w której prowadzony jest proces otrzymywania tlenku siarki(IV), będzie przyczyną (zmniejszenia / zwiększenia) wydajności reakcji, gdyż jest to proces (egzoenergetyczny / endoenergetyczny). Stopień rozdrobnienia anhydrytu i węgla (ma wpływ / nie ma wpływu) na szybkość tej reakcji.

Zadanie 11.
Dysponujesz niezbędnym sprzętem laboratoryjnym oraz następującymi odczynnikami:
– mieszaniną dwóch soli: stałego chlorku magnezu i stałego chlorku sodu
– wodą destylowaną
– kwasem solnym
– wodnym roztworem wodorotlenku sodu.
Zaprojektuj doświadczenie, w wyniku którego otrzymasz czysty stały chlorek magnezu.
Opisz kolejne etapy wykonania tego doświadczenia.

ODPOWIEDŹ
Mieszaninę stałego chlorku magnezu i stałego chlorku sodu - w zlewce - rozpuszczamy w destylowanej wodzie. Dodajemy wodny roztwór wodorotlenku sodu. Powstanie osad wodorotlenku magnezu, który odsączamy przez bibułę. Potem osad przenosimy do zlewki i dodajemy kwas solny. Całość musimy pomieszać i odparować wodę.

Zadanie 12.

ODPOWIEDŹ
po kolei:
równe
wyższe niż
wyższe niż

Zadanie 13.
Uzupełnij poniższe zdania. Podkreśl właściwe określenie spośród wymienionych w każdym nawiasie.

Po porównaniu stałych dysocjacji kwasu chlorowego(I) i kwasu chlorowego(III) można stwierdzić, że w cząsteczce kwasu chlorowego(I) wiązanie O–H jest (bardziej / mniej) spolaryzowane niż w cząsteczce kwasu chlorowego(III). Wodny roztwór kwasu chlorowego(I) ma więc (niższe / wyższe) pH od roztworu kwasu chlorowego(III) o tym samym stężeniu molowym. W wodnych roztworach soli sodowych tych kwasów uniwersalny papierek wskaźnikowy (pozostaje żółty / przyjmuje czerwone zabarwienie / przyjmuje niebieskie zabarwienie).

Zadanie 14.

Zadanie 14.1.

ODPOWIEDŹ
etap I: NaCl
etap II: NaOH
etap III: K2SiO3

Zadanie 14.2.

ODPOWIEDŹ
etap I: AgCl
etap II: Mg (OH)2
etap III: III BaSiO3

Zadanie 15.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 16.

ODPOWIEDŹ
kwasu
zasady

Zadanie 17.

ODPOWIEDŹ
wykres II

Zadanie 18.


ODPOWIEDŹ

Zadanie 19.
Sole można otrzymać między innymi w reakcjach:
1. tlenków metali z kwasami
2. metali z kwasami
3. wodorotlenków z kwasami.

Zadanie 19.1.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 19.2.
Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji przebiegającej w probówce III.
ODPOWIEDŹ

Zadanie 20.
Wykonaj obliczenia i na podstawie uzyskanego wyniku opisz wszystkie zmiany możliwe do zaobserwowania podczas przebiegu tego doświadczenia.

ODPOWIEDŹ
Obliczenia:

Obserwacje: Wytrącił się biały osad (galaretowaty), którego nadmiar rozpuści się w nadmiarze OH

Zadanie 21.
Zapisz, w formie jonowej skróconej, równania wszystkich reakcji zachodzących podczas tego doświadczenia, jeżeli produktem jednej z nich jest jon kompleksowy, w którym glin ma liczbę koordynacyjną równą 4. Równania reakcji zapisz w kolejności, w jakiej zachodzą poszczególne procesy.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 22.
Oblicz, ile gramów wodorotlenku glinu znajdowało się w kolbie po zakończeniu doświadczenia.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 23.

Zadanie 23.1.
Napisz w formie jonowej, z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy), równania procesów redukcji i utleniania zachodzących podczas tej przemiany.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 23.2.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 23.3.
Napisz wzory drobin (cząsteczek lub jonów), które w opisanej przemianie pełnią funkcję utleniacza i reduktora.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 24.
Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub F – jeśli jest fałszywa.

1. Destylacja frakcjonowana ropy naftowej polega na rozdzieleniu tego surowca na grupy składników różniące się temperaturą wrzenia. Prawda
2. Produktami przerobu ropy naftowej są smoła węglowa, woda pogazowa, gaz koksowniczy i koks. Fałsz
3. Gaz ziemny jest mieszaniną węglowodorów w stanie gazowym, a jego głównym składnikiem jest metan. Prawda

Informacja do zadań 25.–27.
Przeprowadzono doświadczenie z udziałem dwóch różnych węglowodorów. W wyniku dwóch odrębnych reakcji − jednej addycji, a drugiej substytucji − i przy użyciu odpowiednich reagentów jako główny produkt każdej reakcji otrzymano 2-bromo-2-metylobutan.

Zadanie 25.
Napisz równania obu reakcji. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.
ODPOWIEDŹ

Zadanie 26.
Określ, według jakiego mechanizmu (nukleofilowego, rodnikowego, elektrofilowego) przebiega każda z opisanych reakcji.

Reakcja addycji przebiega według mechanizmu elektrofilowego.
Reakcja substytucji przebiega według mechanizmu rodnikowego.

Zadanie 27.
Wyjaśnij, dlaczego głównym produktem opisanych reakcji addycji i substytucji jest ta sama monobromopochodna 2-metylobutanu (2-bromo-2-metylobutan).

ODPOWIEDŹ
Addycja elektrofilowa zachodzi zgodnie z regułą Markownikowa. W reakcji substytucji rodnikowej Br2 głównym produktem jest pochodna wyżej rzędowa.

Zadanie 28.
W cząsteczce pewnego optycznie czynnego nasyconego łańcuchowego alkoholu monohydroksylowego o nierozgałęzionym łańcuchu jest pięć atomów węgla. W wyniku utlenienia tego alkoholu powstaje keton.
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy), podaj nazwę systematyczną oraz określ rzędowość opisanego alkoholu.
ODPOWIEDŹ

Nazwa: pentan-2-d
Rzędowość: rzędować drugorzędowy

Zadanie 29.

ODPOWIEDŹ
B

Zadanie 30.
Z podanych niżej informacji wybierz i zaznacz te, które są prawdziwe dla związku II.

1. W wyniku redukcji tego związku wodorem powstaje 3-metylobutan-2-ol.
2. Po dodaniu tego związku do świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) i ogrzaniu obserwuje się zmianę zabarwienia zawartości probówki z niebieskiej na ceglastą.
3. Związek ten powstaje w wyniku utleniania alkoholu II-rzędowego.
4. Związek ten reaguje bezpośrednio z sodem, w wyniku czego tworzy sól.
ODPOWIEDŹ
1 i 3.

Zadanie 31.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 32.

Zadanie 32.1.
Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony alkoholu furfurylowego, otrzymanego na drodze redukcji furfuralu.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 32.2.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 33.

Zadanie 33.1.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 33.2.
Opisz zmiany, które potwierdzają, że wybrany kwas jest mocniejszy od drugiego.

ODPOWIEDŹ
Podczas ogrzewania wyczuwalny jest zapach octu.

Zadanie 34.
W dwóch nieoznakowanych probówkach znajdują się parafina i stearyna.
Zaznacz poprawne dokończenie zdania.
W celu zidentyfikowania tych substancji należy
A. porównać ich rozpuszczalność w wodzie.
B. zbadać ich zachowanie wobec wody bromowej.
C. zbadać ich zachowanie wobec wodorotlenku sodu.
D. zbadać ich zachowanie wobec stężonego kwasu azotowego(V).
ODPOWIEDŹ
C

Zadanie 35.

ODPOWIEDŹ

Zadanie 36.

ODPOWIEDŹ
III, II, I

Informacja do zadań 37.–40.
W czterech naczyniach (I–IV) znajdowały się wodne roztwory: glukozy, fenolu (benzenolu), glicerolu (propano-1,2,3-triolu) i glicyloalanyloglicyny. W celu ich identyfikacji przeprowadzono trzy serie doświadczeń. W pierwszej serii doświadczeń, po dodaniu wodnego roztworu chlorku żelaza(III) do próbek pobranych z czterech naczyń, próbka z naczynia I przyjęła fioletowe zabarwienie. W drugiej serii doświadczeń, po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do próbek pobranych z trzech naczyń (II, III i IV), próbka z naczynia II przyjęła fioletowe zabarwienie, a w pozostałych próbkach pojawiło się szafirowe zabarwienie. W trzeciej serii doświadczeń, po ogrzaniu szafirowych roztworów otrzymanych w serii drugiej, w roztworze powstałym z próbki z naczynia III pojawił się ceglasty osad.

Zadanie 37.
Podaj nazwy związków, które zidentyfikowano w wyniku każdej z serii doświadczeń.

Seria I (naczynie I): roztwór .......
Seria II (naczynie II): roztwór .......
Seria III (naczynie III): roztwór .......
(naczynie IV): roztwór ......
ODPOWIEDŹ
fenol, glicyloalanyloglicyna, glukoza, glicerol

Zadanie 38.
Podaj nazwę reakcji chemicznej przeprowadzonej w drugiej serii doświadczeń, w wyniku której roztwór z naczynia II przyjął fioletowe zabarwienie.

ODPOWIEDŹ
reakcja biuretowa

Zadanie 39.
Napisz, jaki element budowy cząsteczek związków znajdujących się w roztworach z naczyń III i IV zadecydował o powstaniu szafirowego zabarwienia roztworów w drugiej serii doświadczeń.

ODPOWIEDŹ
obecność kilku grup hydraksylowych

Zadanie 40.
Wyjaśnij, dlaczego w trzeciej serii doświadczeń ceglasty osad powstał w wyniku ogrzania roztworu otrzymanego po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do roztworu z naczynia III, a nie powstał w wyniku ogrzania roztworu otrzymanego po dodaniu świeżo strąconego wodorotlenku miedzi(II) do roztworu z naczynia IV.

ODPOWIEDŹ
W naczyniu III była glukoza, która posiada grupę aldehydową.

Zadanie 41.
Pewien tripeptyd tworzą tylko reszty glicyny (Gly) i alaniny (Ala). W doświadczeniu I tripeptyd ten poddano częściowej hydrolizie polegającej na rozerwaniu wyłącznie N-końcowego wiązania peptydowego. Otrzymano mieszaninę dwóch optycznie czynnych produktów. W doświadczeniu II przeprowadzono hydrolizę badanego tripeptydu, tak że rozerwaniu uległo wyłącznie C-końcowe wiązanie peptydowe. W jej wyniku otrzymano mieszaninę produktów, spośród których tylko jeden był optycznie czynny.
Napisz wzór sekwencji badanego tripeptydu, posługując się trzyliterowymi symbolami aminokwasów. Pamiętaj, że w tej notacji z lewej strony umieszcza się symbol aminokwasu, który zawiera wolną grupę aminową.
ODPOWIEDŹ
Ala-Ala-Gly

***

Sprawdź również:

Matura 2015. CHEMIA poziom rozszerzony dla LO [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]. Jak Wam poszło? Piszcie!

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 49

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

W
Werner Heisenberg

.

W
Werner Heisenberg

nie wprowadzajcie k**** ludzi w błąd

m
maturzystka1996

Mg(OH)2 nie jest solą...

g
gosc

Jakie w końcu ma być wiązanie w cbr4 ?

m
mis

Może mi ktoś wytłumaczyć zad 2?

o
ola

Równe równe wyzsze

p
pat

W zad 12 nie powinno być równe, równe, wyższe niz?

M
Maturzysta

Wodorotlenek spokojnie przereaguje z rozcienczonym siarkowym. Wezmie go nawet kwas octowy, ktory jest i tak slabszy. Skad wiem? Zmieszalem wodorotlenek z kwasem rozcienczonym i zaszlo. W sumie to wszystko zalezy od rozcienczenia, bo jakby dac krople kwasu na 10 litrow wody to nie ma szans no ale w granicach 5% powinno zajsc.

T
Tomek

jest błąd.. Mg(OH)2 nie jest solą :))

D
D.

Al reaguje z rozcienczonym h2so4, tworząc sól, więc powinno być dobrze .

x
xx

Tez obstawiam 80-90%

M
Maturzysta

Jak tam wasze wyniki po sprawdzeniu? Ja stawiam na 85-90% (o ile pamiętam odpowiedzi, bo jak sprawdzam to za każdym razem wydaje mi się co innego).

M
Milutka123

A w zadaniu 14.1 w etapie III nie można było dać Na2CrO4?

x
xx

z rozcienczonym na pewno nie przeraguje

z
z

tlenek ten jest amfoteryczny zatem działa z mocnymi kwasami stad Hcl ale sprawdałam w jednej z książek i h2so4 tez było ale tutaj masz rozc

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3