Wyślij sms na Dzień Matki - wygraj bukiet i publikację!

RED
Fot. Andrzej Szozda
Od 19 do 24 maja zbieramy sms-owe życzenia na Dzień Matki. Zostaną one opublikowane w Głosie Wielkopolskim 26 maja. Dodatkowo mamy konkurs - 5 najciekawszych życzeń będziemy premiować bukietem kwiatów dla mamy. Poniżej regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU "Dzień Matki - wygraj bukiet kwiatów dla swojej Mamy "

1. Założenia wstępne

1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą "Dzień Matki - wygraj bukiet kwiatów dla swojej Mamy" i zwany dalej "Konkursem".
2. Organizatorem konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. Oddział Prasa Poznańska z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 19, wydawca dziennika "Polska Głos Wielkopolski", wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym 41.503.000 zł, NIP: 522-01-03-609, zwana dalej "Organizatorem".
3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Koordynatorem Konkursu, działającym na zlecenie firmy Polskapresse Sp. z o.o., jest Gratka Technologie Sp. z o.o. zwana dalej "Koordynatorem".
5. Konkurs organizowany jest w okresie od 19 maja 2011r. od godziny 5:00 do 24 maja 2011.r. do godziny 13:59, z tym, że termin przyznania, wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji odbywa się zgodnie z postanowieniami Regulaminu do 2 dni roboczych od wyłonienia Zwycięzców.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i Koordynatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzaniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
7. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych, mieszkające na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyłączeniem osób o których mowa w pkt 6 powyżej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową ), zwane dalej "Uczestnikiem".
8. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie www.gloswielkopolski.pl
9. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego Regulaminu w całości; uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do brania udziału w Konkursie.
10. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana "Komisją") w składzie: Paulina Burchardt, Marcin Fuszpaniak, Leszek Waligóra

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby spełniające kryteria określone w par. 1 pkt 7, które w okresie trwania Konkursu przesłały SMS-a na numer 72355, prefiks GLWMAMA kropka i bezpośrednio za nią treść życzeń. Prawidłowo przesłany SMS powinien zawierać prefiks i treść życzeń przykład: "GLWMAMA.Mojej Mamie" wysłany na numer 72355. Koszt SMS-a do 160 znaków 2,46 zł z VAT. W SMS-ie nie należy używać polskich znaków. Pomiędzy wyrazami należy stosować odstępy. SMS nie może zawierać więcej niż 160 znaków, (włączając: znaki interpunkcyjne, spacje, cyfry, litery i prefiks ).
2. Nagroda w postaci bukietów kwiatów zostanie przyznana pięciu Uczestnikom, którzy nadeślą najciekawsze życzenia.

§ 3. Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są bukiety kwiatów wraz z dostawą o wartości 190 zł oraz publikacja nagrodzonych życzeń na łamach "Głosu Wielkopolskiego" w dniu 26 maja 2011.
2. Nagrodę otrzyma Uczestnik, którego życzenia zostaną ocenione przez Komisję, jako najciekawsze.
3. Organizator skontaktuje się z Laureatem telefonicznie lub poprzez przesłanie wiadomości SMS informującej o wygranej najpóźniej do dnia 24 maja 2011 r. na numer telefonu komórkowego, z którego uczestnik dokonał połączenia z numerem konkursowym. Treść SMS-a, którego otrzyma osoba wytypowana do nagrody w Konkursie jest następująca: Wygrałeś w konkursie Głosu Wielkopolskiego bukiet kwiatów dla swojej Mamy. Dziękujemy za udział w konkursie.
4. Nagroda zostanie wydana Laureatowi dopiero po przesłaniu oświadczenia o treści następującej:
"Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu "Dzień Matki - wygraj bukiet kwiatów dla swojej Mamy ", akceptuję jego treść i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w tym wydania nagrody i ogłoszenia wyników na stronie www.gloswielkopolski.pl. Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie przesłanych przeze mnie życzeń na łamach gazety Głos Wielkopolski"
(Data i czytelny podpis)
5. Oświadczenie powinny zostać przesłane do siedziby Organizatora lub na adres mailowy: [email protected], z dopiskiem na kopercie lub w temacie e-maila: "Dzień Matki - oświadczenie"
6. W przypadku osób, wobec których zachodzi podejrzenie złamania Regulaminu Organizator może odmówić przyznania nagrody. W takim przypadku nagrodę otrzymuje osoba, która została wybrana w sposób opisany pkt 3 powyżej Regulaminu, która spełnia wszystkie warunki Konkursu.
7. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na łamach gazety Głos Wielkopolski.
8. Nagroda zostanie wysłana przesyłką kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany przez Zwycięzcę Konkursu w dniu 26 maja 2011
9. W przypadku nie odebrania przez Zwycięzcę nagrody w terminie do 26 maja 2011 roku prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie pozostaje do dyspozycji Organizatora.
10. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce, zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
11. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Zwycięzca nagrody spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu, a także warunki określone w przepisach prawa związane z realizacją nagrody. W tym celu może żądać od Zwycięzcy złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych, bądź przedłożenia określonych dokumentów.
12. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na poddanie się przepisom niniejszego Regulaminu. Nagroda może zostać przyznana tylko w przypadku, jeśli jej Zwycięzca spełniać będzie wszystkie kryteria i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu.
13. Niespełnienie warunków Konkursu lub wynikających z przepisów prawa lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania nagrody.

4. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem oraz otrzymanych nagród należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem pod adresem siedziby Organizatora w terminie 3 dni od daty opublikowania listy Zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika oraz dokładny opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: "Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 41 moich danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.".
3. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w pkt 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.
5. Komisja konkursowa będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu i jest jedynie uprawniona do interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Przetwarzanie danych osobowych

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.503.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców oraz przekazania nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
3. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

6. Pozostałe

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Zmiany w Regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej www.gloswielkopolski.pl
3. Organizator oraz Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach z witryną www.gloswielkopolski.pl
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja wysyłki nagrody, w tym w szczególności firmy kurierskiej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli:
5.1.2 odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu;
5.1.3 za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej za pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród.
6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie