Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Unia pomaga w planowaniu przyszłości Wielkopolan

Grzegorz Okoński
Unia pomaga w planowaniu przyszłości Wielkopolan
Unia pomaga w planowaniu przyszłości Wielkopolan
By móc planować działania w przyszłości, potrzebne są wykształcone kadry, wypracowane techniki i ustalone rozwiązania systemowe o charakterze międzynarodowym. Przy istotnym wsparciu finansowym Unii Europejskiej miasto Poznań uczestniczy w szeregu projektów, obliczonych właśnie na przyniesienie efektów w przyszłości.

Należy do nich „Poznański Klaster Edukacyjny - wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia”, realizowany przez Poznańskie Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej.

Przedmiotem projektu, prowadzonego w latach 2010 – 2013, było opracowanie modułowych programów nauczania na potrzeby placówek edukacyjnych oraz przedsiębiorstw działających w dziedzinie mechatroniki i w dziedzinie urządzeń wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Poznańskiego Klastra Edukacyjnego; obejmował on też zakup urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, bazujących na rozwiązaniach z zakresu mechatroniki oraz wykorzystywanych w samej mechatronice.

Partnerami dla PCEUiP były: Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Technicznego „POSTEOR” Poznań, C&K System Sp. Komandytowa, KOWA Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Adam Matuszewski, POLYCHEM SYSTEMS, Celtach, Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Uni-Terra”, MANPOWER POLSKA, Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”, Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Poznaniu, Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania, a także Job Impulse Polska.

Wartość projektu wyniosła 2.045.539,61zł, przy dofinansowaniu 815.395,00 zł.

Szkoleniowy charakter, dotyczący przyszłości miał też program „Najlepsze kadry dla Wielkopolski – Top skills for Wielkopolska – Szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej szansy Wielkopolsce”, gdzie Poznań był partnerem dla Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji obecnych i potencjalnych pracowników sektora nowoczesnych usług. Przeszkolono 450 osób, a program objął zajęcia z zakresu języków obcych, finansowo-księgowych, SAP, informatycznych, komunikacji i obsługi klienta. Zadaniami miasta były: współpraca przy promocji projektu, przeprowadzenie badań potrzeb szkoleniowych na rynku pracy, a także bezpłatne udostępnienie danych przeszkolonych kandydatów pracodawcom, w tym inwestorom.

Realizowany w latach 2008-2010 program został w całości dofinansowany przez Unię Europejską, a kosztował 1.238.131,26 zł.

Kolejnym ciekawym przedsięwzięciem był „ICT Wielkopolska – Wielkopolski klaster technologii informatycznych i komunikacyjnych zorientowany na badania” – program Wydziału Działalności Gospodarczej.

Projekt ICT Wielkopolska inicjował i umacniał budowę struktur organizacyjnych Wielkopolskiego Klastra Teleinformatycznego, poprzez integrację firm ICT oraz ośrodków naukowych tej branży. Dalszym efektem tego działania było rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii i produktów w celu podnoszenia konkurencyjności gospodarki miasta Poznania i regionu Wielkopolski. Zakładał więc wyszkolenie personelu, który w przyszłości poprowadzi biuro klastra, opracowanie diagnozy potencjału badawczego klastra, opracowanie mapy kompetencji klastra – poprzez sporządzenie regionalnego portfolio firm ICT, opracowanie analizy SWOT dla klastra, opracowanie ścieżek komercjalizacji nowych technologii wypracowanych w ramach klastra, promocję klastra oraz rezultatów projektu – poprzez m.in. opracowanie marki klastra oraz uruchomienie portalu klastra.
Podjęto go w latach 2009-2010, a kosztował 125.997,00 zł przy dofinansowaniu 100.800,00 zł.

Warto przyjrzeć się też projektom o charakterze edukacyjnym, z których w konkretny sposób korzystali młodzi ludzie – przyszli pracownicy, otrzymujący wiedzę sprzyjającą dokonaniu wyborów zawodowych. Jednym z nich jest pomysł „Gotowi na przyszłość - systemowy program doradztwa edukacyjno - zawodowego w poznańskich szkołach zawodowych”, podjęty przez Zespół Szkół Licealno-Technicznych w Poznaniu (którego celem było zwiększenie szans 1150 uczniów, w tym 410 uczennic ze szkół zawodowych - zasadniczych i techników, na dokonanie trafnego wyboru dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, poprzez uświadomienie mocnych i słabych stron, predyspozycji i preferencji edukacyjnych i zawodowych, a także wzrost wiedzy nauczycieli dziesięciu poznańskich szkół zawodowych z zakresu stosowania diagnostyki osobowo-zawodowej uczniów jako narzędzia dydaktycznego. Prowadzono go w latach 2011-2012, a jego wartość wyniosła 1.994.385,20 zł. Dofinansowanie pokryło sporą część kosztów – obliczono je na poziomie 1.740.100,20 zł.

Podobnym ciekawym projektem, mającym na celu dostarczenie wiedzy młodym ludziom, by ci podjęli właściwe decyzje zawodowe w przyszłości była inicjatywa Zespołu Szkół Handlowych w Poznaniu - „Pierwsze kroki w biznesie”. Założył on cel, którym było podniesienie jakości kształcenia zawodowego ukierunkowanego na zaspokojenie potrzeb pracodawców i rynku pracy. Skorzystało z niego w latach 2012-2013 sześćdziesięciu uczniów – 38 dziewcząt i 22 chłopców M ZSH w Poznaniu. Wartość projektu wyniosła 637.960,00 zł, przy dofinansowaniu 555.715,00 zł.

Obok programów o charakterze edukacyjnym, które będą rzutować na sytuację na rynku pracy, czy na klimat inwestycyjny w Poznaniu, miasto korzysta z możliwości podejmowania projektów, mających charakter kampanii informacyjnych. Tak było np. w przypadku „Kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców Wielkopolski o zmianach klimatu na świecie i o zagrożeniach z tym związanych”, realizowanej przez Wydział Ochrony Środowiska. Z założenia miała ona informować mieszkańców województwa wielkopolskiego o zagrożeniach dotyczących ocieplania się klimatu, w tym o ich wpływie na środowisko naturalne oraz o wybranych działaniach zapobiegawczych, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia zużycia energii i zmiany sposobu jej wytwarzania. WOŚ zajmował się nią w 2009 roku, kosztowała 375.246,20 zł, przy dofinansowaniu 262 672,34 zł.

Ochronie środowiska był również poświęcony inny program Wydziału Ochrony Środowiska, zatytułowany „Ecodriving bezpiecznego Poznania”. Pod tym hasłem krył się program dla Wielkopolan, dostarczający im informacje, jak jeździć samochodem, by w możliwie najmniejszym stopniu wpływać na środowisko, i poprawiać przy tym bezpieczeństwo oraz ekonomię jazdy.

Projekt miał charakter kampanii informacyjno – edukacyjnej, popularyzującej nowoczesną i inteligentną technikę jazdy, zwaną Ecodrivingiem. Poprowadzono ją w 2010 roku, jej wartość wynosiła 324.571 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 227.200 zł
Unia Europejska przekazywała również źrodki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Poznań uczestniczył tu w programach Interreg IVC, Region Morza Bałtyckiego, URBACT II, realizując w sumie osiem projektów o łącznej wartości 2.762.059 zł. Wysokość dofinansowania to łącznie 317.606,00 zł.
I tak program Interreg IVC objął projekt „Sustainable Urban Goods logistics Achieved by Regional and local policies (SUGAR)”, który poprowadził Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Projekt SUGAR koncentrował się na rozwiązywaniu problemu nieefektywnego zarządzania miejskim systemem transportowym, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń transportu ciężkiego w granicach miasta oraz logistyki w mieście. Działania projektu obejmowały wymianę doświadczeń i dobrych praktyk – czerpano zwłaszcza z doświadczenia miast, które dobrze radzą sobie w tej dziedzinie. Przeprowadzono w jego ramach szkolenia, warsztaty oraz wspólne wydarzenia, podczas których urzędnicy miejscy zdobywali wiedzę, którą później mieli wykorzystywać dla rozwoju krajowych, regionalnych i lokalnych polityk. Jednocześnie ukazał się szereg publikacji i materiałów szkoleniowych na temat logistyki w mieście. Jako ciekawostkę, trzeba odnotować, że miasta - uczestnicy projektu opracowały plan działania, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnej „mapy drogowej” dla polityki zarządzania miejskim systemem transportowym.

SUGAR był prowadzony w latach 2008-2012, kosztował 463.792,00 zł, przy dofinansowaniu 394.000,00 zł.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej prowadził też program ECOTALE (External Costs of Transport and Land Equalisation), którego celem jest zebranie wiedzy na temat metod zmniejszania kosztów zewnętrznych transportu (m.in. kosztów społecznych i środowiskowych), przeanalizowanie możliwości (w kontekście prawodawstwa krajowego) wdrożenia w Poznaniu tego typu metod, stosowanych w Europie, a ponadto rozpowszechnianie zebranej wiedzy wśród lokalnych i krajowych ekspertów transportowych. Finalnym efektem była analiza możliwości wdrożenia dobrych praktyk, studium wykonalności dla wybranych dobrych praktyk oraz plan działania na przyszłość, co w sumie ma zmierzać do zmniejszenia kosztów zewnętrznych transportu, w tym poprawy środowiska przyrodniczego i bezpieczeństwa ruchu.

Program obejmował lata 2012-2014, wart był 485.000,00 zł, przy dofinansowaniu 409.700,00 zł.

Wspomniany wcześniej program „Region Morza Bałtyckiego 2007-2013” - Rail Baltica Growth Corridor, podejmowany również przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, przyjął za cel przeprowadzenie badań nad środowiskiem logistycznym we wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, obejmującym główne węzły transportowe-kolejowy, drogowy, morski, powietrzny, w kierunku północnym i południowym, a także w kierunku wschód - zachód.

Poznań partycypował w pakietach poświęconych tworzeniu centrów logistycznych, w szczególności uczestniczył w badaniu obecnego i spodziewanego stanu obsługi logistycznej wzdłuż korytarza Rail Baltica (od Helsinek, przez Rygę, Kowno, Warszawę, Poznań, do Berlina). Innymi zadaniami były zacieśnienie współpracy i wypracowanie wspólnych standardów obsługi logistycznej w ramach Korytarza.

Liderami były miasto Helsinki i Aalto University School of Economics (Aalto University Foundation – z Finlandii), Poznań był jednym z partnerów, obok – spośród polskich miast – Łodzi, Warszawy i Białegostoku.
Program realizowano w latach 2011-2013, jego wartość w „naszej” części wyniosła 320.000,00 zł, a dofinansowanie: 269.025,00 zł.

„Przyszłościowy” charakter ma także inicjatywa „OPEN CITIES” Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Objęła ona badania nad otwartością miast w zakresie przyciągania i utrzymywania kapitału ludzkiego oraz społeczno-ekonomicznej integracji migrujących pracowników.

Kluczowym celem jest wypracowanie modelu miasta otwartego i zidentyfikowanie czynników sprzyjających przyciągnięciu i utrzymaniu kapitału ludzkiego, w szczególności imigrantów oraz opracowanie strategii służących przyciąganiu i utrzymaniu międzynarodowego kapitału ludzkiego. Tu Poznań był partnerem w międzynarodowym projekcie, realizowanym w latach 2009-2011 i wartym 205.042,00 zł. Dofinansowanie objęło kwotę 164.033,00 zł.

Godzi się wspomnieć również o „CSI - Europe. Reinvesting Funds for the Regeneration of Cities”, projekcie podjętym przez Biuro Koordynacji Projektów.

Ten międzynarodowy projekt jest realizowany w ramach programu URBACT II przez partnerstwo europejskich miast: Manchester (Lider), Ancona, Haga, Lille, Lipsk, Malmo, Porto, Poznań, Sewilla i Ryga. Projekt rozpoczął się w maju 2012 i będzie trwał do kwietnia 2015 roku.

Ogólnym celem projektu jest identyfikacja i dzielenie się dobrymi praktykami dotyczącymi modeli zrównoważonego inwestowania w miastach poprzez instrumenty finansowe. Partnerzy skupiają się na wymianie doświadczeń i analizie sposobów funkcjonowania lokalnych Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) i możliwości zwiększenia bezpośredniego zaangażowania i wpływu miast w struktury FROM, a także sposobów osadzenia FROM w planowaniu i zarządzaniu miastem.
Partnerzy w ramach projektu identyfikują wspólne problemy, które wpływają na instrumenty finansowe i będą współpracować nad określeniem ich rozwiązań, przenoszą doświadczenia międzynarodowe na lokalny poziom wrażania projektów i występują jako głos miast w procesie rozwijania przyszłych modeli inwestowania zarówno na poziomie lokalnym, jak i na poziomie Unii Europejskiej (Komisji Europejskiej, Europejskiego banku Inwestycyjnego).

Projekt rozwija kontakty z Komisją Europejską i regionalnymi Władzami Zarządzającymi oraz innymi organizacjami, które wspierają kształtowanie roli instrumentów finansowych w okresie programowania 2014 - 2020. Projekt jest też wspierany merytorycznie przez Europejski Bank Inwestycyjny. Wartość projektu wynosi 188.407,00 zł, a dofinansowanie: 150.725,60 zł.

Wreszcie Poznań uczestniczy w programie rządu holenderskiego Partners voor water – „Rzeka w mieście", a w jego imieniu prowadzi go Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Celem projektu Masterplan „Rzeka w mieście" było przeprowadzenie analiz pozwalających na zaplanowanie rozwoju terenu rzeki Warty przy uwzględnieniu kwestii urbanistycznych i hydrologicznych (zagrożenie przeciwpowodziowe). Analiza obejmowała stworzenie spójnej listy projektów pilotażowych, które w przypadku swej realizacji zapewnią osiągnięcie celów związanych z poprawą zagospodarowania przestrzennego przez ułatwienie planowania inwestycji i wzrost atrakcyjności terenów nadbrzeżnych oraz nadanie miastu ożywiającego impulsu ekonomicznego poprzez spójną formę połączenia projektów przestrzennego zagospodarowania obszarów nad Wartą. Program prowadzono w latach 2011-2012, wyceniono go na 1.680.000 zł, z czego 1.596.000 zł wyniosło dofinansowanie unijne.

emisja bez ograniczeń wiekowychnarkotyki
Wideo

Strefa Biznesu: Czterodniowy tydzień pracy w tej kadencji Sejmu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na gloswielkopolski.pl Głos Wielkopolski