EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: HISTORIA I WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

KS, SZKI, ZSN
EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: HISTORIA I WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] Waldemar Wylegalski
Rozpoczyna się EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018. Historia i WOS na początek. Gimnazjaliści zaczęli pisać egzamin o godzinie 9. W środę po godzinie 12 znajdziecie tutaj ODPOWIEDZI I ARKUSZE CKE.

W środę od godziny 9 - przez 60 minut - uczniowie trzecich klas gimnazjów rozwiązywali egzamin gimnazjalny 2018 z historii i wiedzy o społeczeństwie.

ZOBACZ: Egzamin gimnazjalny 2018: Przeciek w internecie. Czy egzamin zostanie unieważniony? CKE wyjaśnia

Egzamin składał się z zadań zamkniętych, opartych na tekstach źródłowych, mapach, ilustracjach i informacjach z historii i wiedzy o społeczeństwie.

ODPOWIEDZI - Egzamin gimnazjalny z historii i wiedzy o społeczeństwie

Tekst do zadania 1.
Każdy obywatel otrzymywał skorupkę [glinianą] i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze. Tam archonci przeliczali skorupki. Następnie odkładano tabliczki z poszczególnymi imionami osobno i tego, kto był wymieniony największą liczbą głosów, ogłaszano jako usuniętego na dziesięć lat.

Zadanie 1. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Procedura opisana w tekście była stosowana w
A. cesarskim Rzymie.
B. oligarchicznej Sparcie.
C. republikańskim Rzymie.
D. demokratycznych Atenach.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Teksty do zadania 2.
Tekst I
Niewolników dostarczały wojny, znana była np. niewola za długi, często też praktykowano sprzedaż dzieci. Gospodarcze znaczenie niewolników było jednak niewielkie. Największą ich liczbę zatrudniał król dla różnorakich posług w pałacu w Babilonie.
Tekst II
Wolno było helotom zakładać rodzinę, zatrzymywać na swój użytek nadwyżki plonów. Istniała więc grupa ludności zależnej, pozbawiona praw politycznych i przywiązana do ziemi.
Tekst III
Szczególnie ciężki był los niewolników kształconych w specjalnych szkołach dla gladiatorów, zapaśników. Walki gladiatorów na arenie cyrkowej pasjonowały widzów, którzy lubowali się w krwawych widowiskach.
Tekst IV
Wyprawy wojenne faraonów Nowego Państwa zwiększały poważnie dopływ niewolników i podnosiły ich znaczenie, zwłaszcza w tych gałęziach produkcji, które wymagały pracy fizycznej. Aczkolwiek główną siłą roboczą pozostawała ludność miejscowa, to jednak znaczenie niewolnictwa było spore.

Zadanie 2. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Sytuację niewolników w starożytnym Rzymie w okresie republiki przedstawia
A. tekst I.
B. tekst II.
C. tekst III.
D. tekst IV.

Mapa do zadania 3.

Zadanie 3
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

Grecja stała się częścią państwa rzymskiego w okresie republiki. PRAWDA
Prowincja oznaczona znakiem X została zdobyta przez Rzymian w II wieku przed naszą erą FAŁSZ

Zadanie 4. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to:

A. początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona * ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim.
B. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona.
C. prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.
D. ogłoszenie wolności wyznania religii chrześcijańskiej w państwie rzymskim * prześladowanie chrześcijan przez cesarza Nerona * początek działalności ewangelizacyjnej św. Pawła Apostoła.

Tekst i taśma chronologiczna do zadania 5.
Gdy tak się wahał, wydała mu się lepsza myśl, żeby pójść zwalczać bożków i bałwany w kraju Prusów. Książę [Bolesław], poznawszy jego zamiary, daje mu łódź i dla bezpieczeństwa podczas podróży zaopatruje ją w trzydziestu wojów. On zaś przybył najpierw do Gdańska, położonego na skraju rozległego państwa [tego] księcia i dotykającego brzegu morza. Tu, odprawiając obrzędy mszalne, Ojcu ofiarował Chrystusa, któremu za kilka dni siebie samego miał złożyć w ofierze.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 5. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wydarzenia opisane w tekście miały miejsce w okresie oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Mapa do zadania 6

Zadanie 6. (0–1)
Na podstawie mapy oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Państwo Władysława Łokietka obejmowało większy obszar niż państwo Bolesława Krzywoustego. FAŁSZ
2. Opole znajdowało się w granicach państwa polskiego u kresu panowania Władysława Łokietka. FAŁSZ

Tablica genealogiczna i tabela do zadania 7

Zadanie 7. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Przywilej nadany przez Jana Olbrachta ograniczył prawa mieszczan. PRAWDA
2. Wszystkie przywileje wymienione w tabeli zostały nadane przez królów z dynastii Jagiellonów. FAŁSZ

Ilustracja do zadania 8

Zadanie 8. (0–3)
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Na ilustracji przedstawiono budowlę wzniesioną w stylu 8.1. ____. Charakterystyczne dla tego stylu jest występowanie 8.2. ____. Budowę katedry rozpoczęto w epoce 8.3. ____.

8.1.
A. gotyckim
B. romańskim
C. barokowym

8.2.
A. okien i portali zakończonych ostrymi łukami
B. masywnych murów i małych okien
C. falistych linii gzymsów i fasady

8.3.
A. starożytnej
B. średniowiecza
C. renesansu

Tekst do zadania 9.
Rok upłynął od nocy św. Bartłomieja. W obecności króla Francji, grona dostojnych notablów królestwa francuskiego, posłów zagranicznych i tłumu ciekawych paryżan poseł polski Jan Zborowski wyrzekł w katedrze Notre Dame twarde słowa: „Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował”. Podobne zdarzenie zaszło kilka miesięcy potem w katedrze wawelskiej, kiedy marszałek wielki koronny Jan Firlej położył rękę na koronie Piastów i Jagiellonów i oświadczył, że nie dopuści, aby spoczęła ona na skroniach królewicza, jeżeli ten nie zaprzysięgnie pokoju religijnego.

Zadanie 9. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Jan Zborowski słowa: „Jeżeli nie zaprzysięgniesz, nie będziesz panował”, skierował do
A. Kazimierza Wielkiego – ostatniego króla z dynastii Piastów.
B. Władysława Jagiełły – pierwszego króla z dynastii Jagiellonów.
C. Henryka Walezego – pierwszego króla elekcyjnego.
D. Zygmunta Augusta – ostatniego króla z dynastii Jagiellonów.

Tekst do zadania 10.
Jego Królewska Mość jest i powinien być uważany za najwyższą głowę Kościoła w Anglii i za taką jest przyjmowany przez duchowieństwo tego królestwa. Król i jego następcy mają mieć władzę i autorytet, aby od czasu do czasu przeprowadzać wizytacje, poskramiać winnych, usuwać nadużycia, reformować i wykorzeniać te wszystkie błędy, dla wzrostu siły religii Chrystusowej oraz dla jedności królestwa.

Zadanie 10. (0–3)
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Cytowany dokument powstał za panowania 10.1. ____. Miało to miejsce w 10.2. ____. Organizacja Kościoła przedstawiona w tekście jest charakterystyczna dla wyznania 10.3. ____.

10.1.
A. Piotra I
B. Ludwika XIV
C. Henryka VIII

10.2.
A. XVIII wieku
B. XVI wieku
C. XIV wieku

10.3.
A. anglikańskiego
B. prawosławnego
C. rzymskokatolickiego

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Teksty do zadania 11.
Tekst I
Mowa króla Anglii Jakuba I w Parlamencie w 1609 roku (fragment)
Bóg ma władzę stwarzania i niszczenia, dawania życia i zadawania śmierci. Tę samą władzę mają królowie. Tworzą i unicestwiają swoich poddanych, dysponują życiem i śmiercią, kierują wszystkimi sprawami, przed nikim nie są odpowiedzialni, jak tylko przed samym Bogiem.

Tekst II
Deklaracja Praw Narodu Angielskiego z 1689 roku (fragment)
Lordowie duchowni i świeccy oraz Izba Gmin oświadczają, że przypisywana królowi władza zawieszenia prawa lub zawieszania wykonania prawa, mocą jego własnej decyzji, bez zgody parlamentu – jest bezprawiem.

Zadanie 11. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. W obu tekstach głosi się pochwałę monarchii absolutnej. FAŁSZ
2. Z drugiego tekstu wynika, że król może samodzielnie stanowić prawo. FAŁSZ

Teksty do zadania 12.
Tekst I
Jędrzej Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III (fragment)
August III był tak nieszczęśliwy, że za jego panowania trzydziestoletniego żaden sejm nie doszedł [do skutku]. Niechętne partie i obce dwory zrywały sejmy przez subordynowane* osoby, zwalając winę na króla, utyskując na jego nieszczęśliwe panowanie. Do zerwania sejmu nie zażywano osób* rozumem i miłością dobra publicznego obdarzonych.
Tekst II
Traktat Stanisława Konarskiego O skutecznym rad sposobie wydany w latach 1760–1763 (fragment)
My kadencje sejmów aż co dwa lata mamy, ale sejmów nie mamy: lat kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt mija, jak nie możemy doczekać się sejmu [zakończonego podjęciem uchwał]; i cóż za dziw, że giniemy na wszystkim, upadamy na wszystkim, a coraz to głębiej.

* Subordynowane – podporządkowane.
* Nie zażywano osób – nie posługiwano się osobami.

Zadanie 12. (0–3)
Uzupełnij poniższy tekst. Przyporządkuj do każdego zdania właściwe uzupełnienie spośród oznaczonych literami A–C.

Obydwa teksty dotyczą czasów panowania w Rzeczypospolitej króla z dynastii 12.1. ____. Autorzy w zamieszczonych powyżej fragmentach tekstów 12.2. ____. W tych tekstach opisano skutki stosowania w życiu politycznym Rzeczypospolitej zasady 12.3. ____.

12.1.
A. jagiellońskiej
B. piastowskiej
C. saskiej

12.2.
A. krytykują sposób funkcjonowania sejmów w Rzeczypospolitej
B. pochwalają funkcjonowanie władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej
C. obwiniają władcę za kryzys polskiego parlamentaryzmu

12.3.
A. trójpodziału władzy
B. głosowania większościowego
C. liberum veto

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Teksty do zadania 13.
Tekst I
Społeczeństwo wiernych tworzy jedno ciało, ale państwo składa się z trzech ciał. Dom Boży, uważany za jeden, jest więc podzielony na trzy części: jedni modlą się, drudzy walczą, inni wreszcie pracują. Usługi, przez jednych świadczone, są warunkiem działania dwu części pozostałych. Każdy po kolei podejmuje się ulżyć całości.
Tekst II
Władza królewska jest absolutną. Monarcha nie potrzebuje przed nikim zdawać sprawy ze swoich rozporządzeń. Jedyną ochroną człowieka prywatnego przed władzą publiczną jest jego niewinność.
Tekst III
Dobry rząd musi się opierać na systemie tak silnie zbudowanym jak system filozoficzny. System musi wypływać z jednej tylko głowy, z głowy panującego. Zaniedbywanie obowiązków względem poddanych staje się wprost zbrodnią. Panujący powinien słuchać skarg poddanych i wymierzać sprawiedliwość.
Tekst IV
Każdy z nas oddaje swoją osobę i swoje prawa pod naczelne kierownictwo woli powszechnej i wszyscy my wspólnie, jako ciało polityczne, przyjmujemy każdego członka jako część niepodzielnej całości. Ten akt zrzeszenia tworzy ciało zbiorowe, uzyskujące swoje wspólne „ja”, swoje życie i wolę.

Zadanie 13. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Zasady zgodne z koncepcją umowy społecznej Jeana Jacques’a Rousseau przedstawiono w
A. tekście I.
B. tekście II.
C. tekście III.
D. tekście IV.

Zadanie 14. (0–2)
Spośród poniższych wydarzeń oznaczonych literami A–D wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie. W każdym wierszu tabeli wybierz właściwą literę.

14.1. Wydarzenie chronologicznie pierwsze. B. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.
14.2. Wydarzenie chronologicznie ostatnie. D. Podpisanie traktatu trzeciego rozbioru Polski.

A. Wybuch powstania kościuszkowskiego.
B. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.
C. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
D. Podpisanie traktatu trzeciego rozbioru Polski.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Tekst do zadania 15.
Odezwa wydana w Mediolanie w 1797 roku (fragment)
Do współobywateli! Wierny ojczyźnie mojej, do ostatniego momentu walczyłem za jej wolność. Upadła ona pod przemocą. Polacy, nadzieja powstaje, Francja zwycięża, ona się bije za sprawę narodów, starajmy się osłabić jej nieprzyjaciół. Już oficerowie i żołnierze, towarzysze trudów waszych i zwycięstwa, są ze mną; już się bataliony formują; bijmy się za sprawę wspólną wszystkich narodów, za wolność pod walecznym Bonaparte, zwycięzcą Włoch!

Zadanie 15. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Autorem odezwy jest
A. Józef Piłsudski.
B. Romuald Traugutt.
C. Tadeusz Kościuszko.
D. Jan Henryk Dąbrowski.

Tekst i ilustracja do zadania 16.
W okresach dla Polski przełomowych manifestowano uczucia patriotyczne poprzez strój narodowy, pieśni czy odpowiednio przyozdobione przedmioty. W 30. rocznicę ataku na Belweder urządzono manifestację, w czasie której motywy religijne ściśle połączyły się z politycznymi – zebrani odśpiewali Boże, coś Polskę, Mazurka Dąbrowskiego i Warszawiankę.

Zadanie 16. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Tekst i ilustracja odnoszą się do nastrojów w Królestwie Polskim
A. w czasie insurekcji kościuszkowskiej.
B. przed wybuchem powstania listopadowego.
C. przed wybuchem powstania styczniowego.
D. w czasie I wojny światowej.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Tekst do zadania 17.
Od czasu zupełnego pojednania się Polaków z cesarzem, przeprowadzonego przez hr. Agenora Gołuchowskiego w 1866 roku na podstawie znanej formuły Kazimierza Grocholskiego, streszczonej w zdaniu „Przy Tobie, Najjaśniejszy Panie, stoimy i stać chcemy”, stosunek Polaków do cesarza i odwrotnie ułożył się na stopie pełnego zaufania. Ta formuła nie była frazesem, ale programem, który pozwolił Galicji stać się polskim Piemontem.

Zadanie 17. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. W tekście opisano stosunek Polaków do władcy z dynastii Romanowów. FAŁSZ
2. Agenor Gołuchowski i Kazimierz Grocholski prezentowali postawę lojalistyczną wobec cesarza. PRAWDA

Tekst i mapa do zadania 18.
W połowie XIX wieku Unia stanęła na progu rozpadu. Amerykańskie stany coraz bardziej dzieliły się ze względu na stosunek do niewolnictwa. Na Północy działał ruch abolicjonistów, na Południu uważano, że niewolnictwo było nieodzowne dla funkcjonowania gospodarki. Stany północne były otwarte na postęp naukowo-techniczny, zurbanizowane i uprzemysłowione, południe natomiast pozostało konserwatywne, nastawione na gospodarkę rolną i słabo uprzemysłowione.

Zadanie 18. (0–1)
Odpowiedz na pytanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3.

Czy treść mapy potwierdza informacje znajdujące się w tekście?
A. Tak,
B. Nie,
ponieważ
1. na północy kraju występuje przemysł górniczy i hutniczy, a na południu – rolnictwo.
2. wschodnia część Stanów Zjednoczonych była równomiernie uprzemysłowiona i zurbanizowana.
3. w północnych i południowych stanach znajdują się plantacje bawełny i tytoniu.

ODPOWIEDŹ: A. Tak, ponieważ 1. na północy kraju występuje przemysł górniczy i hutniczy, a na południu – rolnictwo.

Tekst do zadania 19.
Następca tronu Austro-Węgier, Franciszek Ferdynand d’Este, w towarzystwie swojej żony Zofii, składał oficjalną wizytę w stolicy Bośni Sarajewie. Wśród tłumu ukryła się grupa młodych zamachowców, nasłanych przez jedną z tajnych organizacji działających przeciwko Habsburgom. Szofer arcyksięcia wybrał niewłaściwy zakręt i skierował otwarty samochód prosto na miejsce, gdzie stał spiskowiec – dziewiętnastoletni student Gawriło Princip. Kule z jego rewolweru śmiertelnie raniły cesarską parę.

Zadanie 19. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W tekście opisano wydarzenie, które stało się bezpośrednią przyczyną wybuchu
A. wojny secesyjnej.
B. I wojny światowej.
C. rewolucji październikowej.
D. wojny prusko-austriackiej.

Tabela do zadania 20

Zadanie 20. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie danych z tabeli można stwierdzić, że
A. większość zmobilizowanych w czasie wojny Polaków walczyła po stronie państw centralnych.
B. ponad połowa wszystkich zmobilizowanych w czasie wojny Polaków walczyła po stronie Rosji.
C. w kolejnych latach wojny wzrastał pobór Polaków do armii wszystkich państw zaborczych.
D. po wybuchu rewolucji w Rosji wzrosła liczba zmobilizowanych Polaków z zaboru rosyjskiego.

Tekst do zadania 21.
Ulotka podpisana przez wójta gminy (fragment)
Mieszkańcu! Możesz zdecydować o lokalizacji nowej drogi!
Rada gminy w tegorocznym budżecie zapewniła środki na budowę drogi łączącej osiedle Zachód z ulicą Parkową. Zwracam się do mieszkańców gminy z prośbą o pomoc przy wyborze jej przebiegu. Wszyscy zainteresowani proszeni są o wypełnienie ankiety (można ją pobrać ze strony internetowej urzędu gminy), w której przedstawiono warianty lokalizacji przyszłej drogi, szerokości jezdni i chodnika oraz przebiegu ścieżki rowerowej.

Zadanie 21. (0–1)
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Ulotka jest elementem konsultacji społecznych, zainicjowanych przez władze samorządu terytorialnego. PRAWDA
2. Budowa drogi, o której mowa w tekście, należy do kompetencji administracji rządowej. FAŁSZ

Teksty do zadania 22.
Tekst I
W ogólnokrajowym referendum Polacy w większości opowiedzieli się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Tekst II
Decyzją Sejmu została uchwalona ustawa o Karcie Dużej Rodziny, uprawniająca członków rodzin wielodzietnych do wielu zniżek i ulg.
Tekst III
Przedstawicielka Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej zaprezentowała posłom obywatelski projekt ustawy o ochronie zwierząt. Podpisało się pod nim 220 tysięcy obywateli.
Tekst IV
Sejmik województwa małopolskiego przyjął uchwałę zakazującą palenia węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w piecach i kominkach na całym obszarze Krakowa.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Zadanie 22. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Działania obywateli w ramach demokracji bezpośredniej przedstawiono w tekstach
A. I i II.
B. II i III.
C. I i III.
D. III i IV

Tekst do zadania 23.
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (fragment)
Art. 287. Wybory (…) są powszechne, równe i bezpośrednie oraz odbywają się w głosowaniu tajnym.
Art. 288. (…) wybierany jest na pięcioletnią kadencję i ponownie może być wybrany tylko raz.

Zadanie 23. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Przytoczony fragment Kodeksu wyborczego dotyczy wyborów
A. posła.
B. senatora.
C. Rzecznika Praw Obywatelskich.
D. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst do zadania 24.
Europosłowie opowiedzieli się za zrównywaniem cen połączeń komórkowych krajowych i zagranicznych w całej Unii. Uznali, że ceny połączeń zagranicznych powinny być takie same jak w kraju.

Zadanie 24. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

W tekście opisano wyniki prac
A. Parlamentu Europejskiego.
B. Rady Unii Europejskiej.
C. Komisji Europejskiej.
D. Rady Europejskiej.

Zadanie 25. (0–1)
Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Największe wpływy do budżetu państwa pochodziły z podatku
A. nakładanego na niektóre towary konsumpcyjne.
B. dochodowego od osób fizycznych.
C. dochodowego od osób prawnych.
D. od towarów i usług.

POLECAMY: Polscy uczniowie piszą klasówki, a nauczyciele... płaczą. Oto hity szkolnych sprawdzianów!

Uczniowie klasówki piszą, a nauczyciele sprawdzają... i płac...

Na teście z historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści korzystali z tekstów źródłowych z nowożytności, XVIII i XIX wieku. Musieli zapoznać się z tekstem o elekcji królów, o ostracyzmie w starożytności, o stosunkach narodowych w okolicach powstań listopadowych i styczniowych.

Pytania z historii dotyczyły m.in. Stanów Zjednoczonych i wojny secesyjnej. Pojawiło się również pytanie również o akt supremacji w Wielkiej Brytanii. Był również tekst źródłowy o św. Wojciechu.

Pytania z wiedzy o społeczeństwie dotyczyły m.in. samorządu i planów budowy gminnej drogi lokalnej. Pojawił się również wykres przedstawiający dochody - podatków VAT, CIT, z akcyzy i PIT-ów. Gimnazjaliści musieli też odpowiedzieć na pytanie związane z kodeksem wyborczym.

Po każdej części egzaminu gimnazjalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna publikować będzie arkusze, które rozwiązywali uczniowie. Uwaga!**CKE zawsze przygotowuje kilka wersji jednego arkusza (zadania są te same, ale zamieszone w innej kolejności, często też zmieniona jest kolejność odpowiedzi), tak by uniknąć ściągania podczas egzaminu.** Na swojej stronie internetowej opublikuje TYLKO jedną wersję. To ważne, przy sprawdzaniu odpowiedzi, które dla uczniów przygotują nasi eksperci.

W tym roku do egzaminu gimnazjalnego przystąpi ponad 349 tysięcy uczniów klas trzecich z prawie 7100 szkół w całej Polsce.

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: HISTORIA I WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

Egzamin gimnazjalny 2018 na stronie Głosu Wielkopolskiego:

Wideo

Materiał oryginalny: EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018: HISTORIA I WOS [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - Głos Wielkopolski

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 16

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

N
Norbert dis Gierczak

XDDDDDDDD

j
jd

orka

G
Gość

Ponieważ mój drogi jest to podstawowa wiedza. Style trzeba znać a zasady Rousseau mają wpływ na dzisiejsze dni

P
Pozdro

U mnie w sql nie przerobilismy ani wojny ani 2 polowy xix w

b
był błąd

został po prostu poprawiony

g
gg

pieprzony rousseau. jeden błąd

k
kapiogr

mam 95% jakoś easyyy

W
W

Ja sie spodziewałam czegos trudniejszego :P

M
M.S

ale latwe to bylo a myslalem, ze chujowo napisalem a teraz sobie tak sprawdzam bo pamietam swoje odpowiedzi i cos okolo 80/85% bedzie haha!

K
K.

Trudne dosyć... na oko będę mieć 76%... gdzie mam koniec zawsze mam 6. Nie podobało mi się, jestem załamany.

n
naszepokolenietamagotchi

ale kozak, sto procent będzie!

G
Gosć

Musieli te style dopieprzyć i tego filozofa francuskiego , skąd mam to wiedzieć tą zasadę , ale oprócz tego to spoko

E
Ecko

I jak tam gimbusy? Dalej po 20%? Hatfu!
Uczyć się kurła a nie za gry!

t
typ

W zadaniu 14 nie ma błędu, ponieważ zadanie polega na zaznaczeniu wydarzenie chronologicznie pierwszego i chronologicznie ostatniego. Pierwsze jest to z elekcją króla 1765r, a ostatnie rozbiór Polski 1795r reszta nie ma znaczenia

G
Gość

To nie są zaznaczone prawidłowe odpowiedzi, tylko cztery odpowiedzi do wybory - podane w takiej kolejności przez arkusz. Prawidłowe odpowiedzi zaznaczone są WYŻEJ.
Proszę zerknąć w arkusz :)
A. Wybuch powstania kościuszkowskiego.
B. Elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.
C. Uchwalenie Konstytucji 3 maja.
D. Podpisanie traktatu trzeciego rozbioru Polski.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3